V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
 • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F02 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • (Przypadki otępienia spowodowane lub potencjalnie spowodowane przez czynniki inne niż choroba Alzheimera lub choroby naczyń mózgowych. Objawy mogą wystąpić w dowolnym okresie życia, choć rzadko w podeszłym wieku.)
F02.0 Otępienie w chorobie Picka (G31.0)
Inne:
 • (Postępujące otępienie o początku w wieku średnim, charakteryzujące się wczesnymi i powoli postępującymi zmianami charakteru i upośledzeniem funkcjonowania społecznego z następczym upośledzeniem intelektu, pamięci i funkcji językowych, z apatią, euforią i niekiedy objawami pozapiramidowymi.)
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0)
Inne:
 • (Postępujące otępienie z nasilonymi zmianami neurologicznymi, spowodowane przez określone zmiany neuropatologiczne o najpewniej zakaźnym charakterze. Objawy zazwyczaj występują w wieku średnim lub podeszłym, lecz mogą również wystąpić u osób dorosłych w dowolnym wieku. Choroba ma przebieg podostry i prowadzi do zgonu w okresie jednego do dwóch lat.)
F02.2 Otępienie w pląsawicy (chorobie Huntingtona) (G10)
Inne:
 • (Otępienie pojawiające się jako objaw nasilonych zmian zwyrodnieniowych w mózgu. Zaburzenie jest dziedziczone jednogenowo w sposób autosomalny dominujący. Objawy zazwyczaj pojawiają się w 3. i 4. dekadzie życia. Choroba postępuje powoli i zwykle prowadzi do zgonu w okresie 10 do 15 lat.)
Obejmuje:
 • Otępienie w pląsawicy Huntingtona
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona (G20)
Inne:
 • (Otępienie występujące w przebiegu rozwiniętej choroby Parkinsona. Jak dotąd nie wykazano żadnych charakterystycznych cech klinicznych.)
Obejmuje:
 • Otępienie w:drżączce porażennej
 • Otępienie w:parkinsonizmie
F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B22.0)
Inne:
 • (Otępienie rozwijające się w przebiegu zakażenia wirusem HIV przy braku innych chorób lub zaburzeń współistniejących poza zakażeniem HIV, które mogłyby wyjaśniać występujące objawy.)
F02.8 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Otępienie w przebiegu:guzkowego zapalenia tętnic (M30.0)
 • Otępienie w przebiegu:hiperkalcemii (E83.5)
 • Otępienie w przebiegu:kiły układu nerwowego (A52.1)
 • Otępienie w przebiegu:lipidozy mózgu (E75.-)
 • Otępienie w przebiegu:nabytej niedoczynności tarczycy (E01.-)
 • Otępienie w przebiegu:niedoboru niacyny [pelagry] (E52)
 • Otępienie w przebiegu:niedoboru witaminy B (12)
 • Otępienie w przebiegu:padaczki (G40.-)
 • Otępienie w przebiegu:stwardnienia rozsianego (G35)
 • Otępienie w przebiegu:tocznia rumieniowatego układowego (M32.-)
 • Otępienie w przebiegu:trypanosomatozy (B56.-)
 • Otępienie w przebiegu:zatrucia (T36-T65)
 • Otępienie w przebiegu:zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (E83.0)