G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

EN: Demyelinating disease of central nervous system, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: