G11 Ataksja dziedziczna

EN: Hereditary ataxia
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
  EN: Neuropathy in association with hereditary ataxia
 • D72.1 Eozynofilia
  EN: Eosinophilia
  • Eozynofilia:
   EN: Eosinophilia:
   • alergiczna
    EN: allergic
   • dziedziczna
    EN: hereditary
 • G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
  EN: Degeneration of nervous system due to alcohol
  • Alkoholowa ataksja móżdżkowa
   EN: Alcoholic cerebellar ataxia
  • Alkoholowe zwyrodnienie móżdżkowe
   EN: Alcoholic cerebellar degenaration
  • Alkoholowe zwyrodnienie mózgu
   EN: Alcoholic cerebral degeneration
  • Encefalopatia alkoholowa
   EN: Alcoholic encephalopathy
  • Poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego
   EN: Dysfunction of autonomic nervous system due to alcohol
 • D58.0 Sferocytoza dziedziczna
  EN: Hereditary spherocytosis
  • Żółtaczka z brakiem wydzielania barwników żółci w moczu (rodzinna)
   EN: Acholuric (familial) jaundice
  • Wrodzona (sferocytowa) żółtaczka hemolityczna
   EN: Congenital (spherocytic) haemolytic icterus
  • Zespół Minkowskiego-Chauffarda
   EN: Minkowski-Chauffard syndrome
 • D58.1 Eliptocytoza dziedziczna
  EN: Hereditary elliptocytosis
  • Eliptocytoza (wrodzona)
   EN: Elliptocytosis (congenital)
  • Owalocytoza (wrodzona) (dziedziczna)
   EN: Ovalocytosis (congenital)(hereditary)
 • D72.0 Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
  EN: Genetic anomalies of leukocytes
  • Nieprawidłowości (ziarnistości) (granulocytów) lub zespół:
   EN: Anomaly (granulation)(granulocyte) or syndrome:
   • Aldera
    EN: Alder
   • Maya-Hegglina
    EN: May-Hegglin
   • Pelgera-Huëta
    EN: Pelger-Huët
  • Dziedziczna:
   EN: Hereditary:
   • hipersegmentacja
    EN: leukocytic hypersegmentation
   • hiposegmentacja
    EN: leukocytic hyposegmentation
  • Dziedziczna leukomelanopatia
   EN: Hereditary leukomelanopathy
 • D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
  EN: Congenital methaemoglobinaemia
  • Wrodzony niedobór reduktazy NADH-methemoglobiny
   EN: Congenital NADH-methaemoglobin reductase deficiency
  • Hemoglobinopatia M [choroba Hb-M]
   EN: Haemoglobin-M [Hb-M] disease
  • Dziedziczna methemoglobinemia
   EN: Methaemoglobinaemia, hereditary
 • D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia
  EN: Hereditary hypogammaglobulinaemia
  • Autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego)
   EN: Autosomal recessive agammaglobulinaemia (Swiss type)
  • Agammaglobulinemia [typu Brutona] sprzężona z chromosomem X (z niedoborem hormonu wzrostu)
   EN: X-linked agammaglobulinaemia [Bruton] (with growth hormone deficiency)
 • E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
  EN: Other disorders of purine and pyrimidine metabolism
  • Ksantynuria dziedziczna
   EN: Hereditary xanthinuria
 • E80.2 Inna porfiria
  EN: Other porphyria
  • Koproporfiria dziedziczna
   EN: Hereditary coproporphyria
  • Porfiria:
   EN: Porphyria:
   • BNO
    EN: NOS
   • ostra przerywana (wątrobowa)
    EN: acute intermittent (hepatic)
 • G25.0 Drżenie samoistne
  EN: Essential tremor
  • Drżenie dziedziczne
   EN: Familial tremor
 • D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
  EN: Vitamin B12 deficiency anaemia due to selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria
  • Zespół Imerslund(-Gräsbecka)
   EN: Imerslund(-Gräsbeck) syndrome
  • Dziedziczna niedokrwistość megaloblastyczna
   EN: Megaloblastic hereditary anaemia
 • D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
  EN: Hereditary sideroblastic anaemia
  • Niedokrwistość syderoblastyczna niedobarwliwa sprzężona z płcią
   EN: Sex-linked hypochromic sideroblastic anaemia
 • D70 Agranulocytoza
  EN: Agranulocytosis
  • Angina agranulocytozowa
   EN: Agranulocytic angina
  • Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
   EN: Infantile genetic agranulocytosis
  • Choroba Kostmanna
   EN: Kostmann's disease
  • Neutropenia:
   EN: Neutropenia:
   • BNO
    EN: NOS
   • wrodzona
    EN: congenital
   • cykliczna
    EN: cyclic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • okresowa
    EN: periodic
   • śledzionowa (pierwotna)
    EN: splenic (primary)
   • toksyczna
    EN: toxic
  • Splenomegalia z neutropenią
   EN: Neutropenic splenomegaly
 • E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
  EN: Disorders of fructose metabolism
  • Fruktozuria samoistna
   EN: Essential fructosuria
  • Niedobór fruktozo-1,6–difosfatazy
   EN: Fructose-1,6-diphosphatase deficiency
  • Dziedziczna nietolerancja fruktozy
   EN: Hereditary fructose intolerance
 • E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
  EN: Hereditary erythropoietic porphyria
  • Porfiria erytropoetyczna wrodzona
   EN: Congenital erythropoietic porphyria
  • Protoporfiria erytropoetyczna
   EN: Erythropoietic protoporphyria
 • E85.0 Amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna, postać nieneuropatyczna
  EN: Non-neuropathic heredofamilial amyloidosis
  • Rodzinna gorączka śródziemnomorska
   EN: Familial Mediterranean fever
  • Dziedziczna nefropatia skrobiawicza
   EN: Hereditary amyloid nephropathy
 • G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
  EN: Primary disorder of muscle, unspecified
  • Miopatia dziedziczna BNO
   EN: Hereditary myopathy NOS
 • H18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
  EN: Hereditary corneal dystrophies
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • rogówki:
    EN: corneal:
    • nabłonkowe
     EN: epithelial
    • ziarniste
     EN: granular
    • siateczkowe
     EN: lattice
    • plamkowate
     EN: macular
   • Fuchsa
    EN: Fuchs
 • H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
  EN: Hereditary retinal dystrophy
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
    EN: retinal (albipunctate)(pigmentary)(vitelliform)
   • tapetoretinalne
    EN: tapetoretinal
   • szklistkowo-siatkówkowe
    EN: vitreoretinal
  • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
   EN: Retinitis pigmentosa
  • Choroba Stargardta
   EN: Stargardt's disease