R47.8 Inne i nieokreślone zaburzenia mowy

EN: Other and unspecified speech disturbances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: