F80.1 Zaburzenia ekspresji mowy

EN: Expressive language disorder
Opis:

Zaburzenia ekspresji mowy to kategoria zaburzeń, które dotyczą trudności w wyrażaniu się werbalnie lub pisemnie. Osoby z tymi zaburzeniami mają trudności w przekazywaniu swoich myśli, pomysłów i emocji w sposób zrozumiały dla innych.

Zaburzenia ekspresji mowy mogą przybierać różne formy i obejmować różne aspekty komunikacji, takie jak:

1. Zaburzenia płynności mowy: Dotyczą trudności w płynnym i płynnym wyrażaniu się werbalnie. Najbardziej znane zaburzenie płynności mowy to jąkanie.
2. Zaburzenia składni i gramatyki: Dotyczą trudności w budowaniu poprawnych i zrozumiałych zdań oraz stosowaniu zasad gramatycznych.
3. Zaburzenia słownictwa: Dotyczą trudności w nabywaniu, przechowywaniu i używaniu słów. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć ograniczone słownictwo lub trudności w wybieraniu właściwych słów w odpowiednich kontekstach.
4. Zaburzenia fonologiczne: Dotyczą trudności w prawidłowym wytwarzaniu i rozpoznawaniu dźwięków mowy, co może prowadzić do zniekształceń i substytucji dźwięków.
5. Zaburzenia pragmatyki: Dotyczą trudności w zastosowaniu odpowiednich zasad komunikacyjnych i społecznych, takich jak zdolność do rozumienia mowy w kontekście, zachowanie taktu i dostosowanie komunikacji do różnych sytuacji społecznych.

Zaburzenia ekspresji mowy mogą mieć różne przyczyny, takie jak czynniki genetyczne, neurologiczne, otępienie, uszkodzenia mózgu, zaburzenia rozwojowe lub niedobory sensoryczne. Terapia logopedyczna jest często stosowana w przypadku zaburzeń ekspresji mowy, aby pomóc osobom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, poprawie artykulacji, zwiększeniu płynności mowy, rozwinięciu słownictwa i zdolności gramatycznych oraz doskonaleniu umiejętności społecznych i pragmatycznych.

Ważne jest, aby wcześnie rozpoznać i odpowiednio leczyć zaburzenia ekspresji mowy, aby pomóc osobom w pełnym rozwinięciu swojego potencjału komunikacyjnego i funkcjonowania w społeczeństwie. W przypadku podejrzenia takich zaburzeń, warto skonsultować się z logopedą lub specjalistą ds. zdrowia, aby uzyskać odpowiednią ocenę i wsparcie terapeutyczne.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Rozwojowa dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
  EN: Developmental dysphasia or aphasia, expressive type
Powiązane kody:
 • F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
  EN: Other developmental disorders of scholastic skills
  • Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania
   EN: Developmental expressive writing disorder
 • F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
  EN: Receptive language disorder
  • Wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej
   EN: Congenital auditory imperception
  • Rozwojowa:
   EN: Developmental:
   • dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
    EN: dysphasia or aphasia, receptive type
   • afazja Wernickego
    EN: Wernicke's aphasia
  • Głuchota słów
   EN: Word deafness
 • F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
  EN: Developmental disorder of speech and language, unspecified
  • Zaburzenie mowy BNO
   EN: Language disorder NOS
 • R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Speech disturbances, not elsewhere classified
 • R47.8 Inne i nieokreślone zaburzenia mowy
  EN: Other and unspecified speech disturbances
 • F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  EN: Other developmental disorders of speech and language
  • Seplenienie
   EN: Lisping
 • Z50.5 Ćwiczenia mowy
  EN: Speech therapy
 • F98.6 Mowa bezładna
  EN: Cluttering
 • R49.2 Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy
  EN: Hypernasality and hyponasality
 • R47-R49 Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
  EN: Symptoms and signs involving speech and voice
 • E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
  EN: Adrenogenital disorders
 • E31 Zaburzenia wielogruczołowe
  EN: Polyglandular dysfunction
 • E70.8 Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
  EN: Other disorders of aromatic amino-acid metabolism
  • Zaburzenia przemian:
   EN: Disorders of:
   • histydyny
    EN: histidine metabolism
   • tryptofanu
    EN: tryptophan metabolism
 • F10.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F11.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F11.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS