M06.4 Zapalenie wielu stawów

EN: Inflammatory polyarthropathy
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
  EN: Juvenile polyarthritis (seronegative)
  • Młodzieńcze przewlekłe zapalenie wielostawowe
   EN: Chronic juvenile polyarthritis
 • A18.0 Gruźlica kości i stawów
  EN: Tuberculosis of bones and joints
  • Gruźlica:
   EN: Tuberculosis of:
   • stawu biodrowego (M01.1*)
    EN: hip (M01.1*)
   • stawu kolanowego (M01.1*)
    EN: knee (M01.1*)
   • kręgosłupa (M49.0*)
    EN: vertebral column (M49.0*)
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • zapalenie stawów (M01.1*)
    EN: arthritis (M01.1*)
   • zapalenie wyrostka sutkowatego (H75.0*)
    EN: mastoiditis (H75.0*)
   • zmiany martwicze kości (M90.0*)
    EN: necrosis of bone (M90.0*)
   • zapalenie kości (M90.0*)
    EN: osteitis (M90.0*)
   • zapalenie kości i szpiku (M90.0*)
    EN: osteomyelitis (M90.0*)
   • zapalenie błony maziowej (M68.0*)
    EN: synovitis (M68.0*)
   • zapalenie pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)
    EN: tenosynovitis (M68.0*)
 • M00 Ropne zapalenie stawów
  EN: Pyogenic arthritis
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów
  EN: Postdysenteric arthropathy
 • M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów
  EN: Postimmunization arthropathy
 • M13.8 Inne określone zapalenie stawu
  EN: Other specified arthritis
  • Alergiczne zapalenie stawu
   EN: Allergic arthritis
 • M08 Młodzieńcze zapalenie stawów
  EN: Juvenile arthritis
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • E10.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • E11.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • E12.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • E13.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • E14.7 Z wieloma powikłaniami
  EN: With multiple complications
 • I08 Choroby wielu zastawek
  EN: Multiple valve diseases
 • M00.9 Ropne zapalenie stawów, nieokreślone
  EN: Pyogenic arthritis, unspecified
  • Zakaźne zapalenie stawów BNO
   EN: Infective arthritis NOS
 • M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
  EN: Meningococcal arthritis (A39.8+)
 • M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0†)
  EN: Tuberculous arthritis (A18.0+)
 • M01.3 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Arthritis in other bacterial diseases classified elsewhere
  • Zapalenie stawu w przebiegu:
   EN: Arthritis in:
   • trądu [choroby Hansena] (A30.–†)
    EN: leprosy [Hansen's disease] (A30.-+)
   • ogniskowego zakażenia salmonellozowego (A02.2†)
    EN: localized salmonella infection (A02.2+)
   • duru brzusznego lub duru rzekomego (A01.–†)
    EN: typhoid or paratyphoid fever (A01.-+)
  • Rzeżączkowe zapalenie stawu (A54.4†)
   EN: Gonococcal arthritis (A54.4+)
 • M01.5 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Arthritis in other viral diseases classified elsewhere
  • Zapalenie stawów w przebiegu:
   EN: Arthritis in:
   • świnki (B26.8†)
    EN: mumps (B26.8+)
   • gorączki o’nyong-nyong (A92.1†)
    EN: O'nyong-nyong fever (A92.1+)
 • M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35–B49†)
  EN: Arthritis in mycoses (B35-B49+)
 • M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  EN: Ankylosing spondylitis
  • 0 Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
   EN: Multiple sites in spine
  • 1 Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
   EN: Occipito-atlanto-axial region
  • 2 Okolica szyi
   EN: Cervical region
  • 3 Okolica szyjno-piersiowa
   EN: Cervicothoracic region
  • 4 Okolica piersiowa
   EN: Thoracic region
  • 5 Okolica piersiowo-lędźwiowa
   EN: Thoracolumbar region
  • 6 Okolica lędźwiowa
   EN: Lumbar region
  • 7 Okolica lędźwiowo-krzyżowa
   EN: Lumbosacral region
  • 8 Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
   EN: Sacral and sacrococcygeal region
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
   • Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa
    EN: Rheumatoid arthritis of spine