M00 Ropne zapalenie stawów

EN: Pyogenic arthritis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
  EN: Staphylococcal arthritis and polyarthritis
 • M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
  EN: Pneumococcal arthritis and polyarthritis
 • M00.2 Inne paciorkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
  EN: Other streptococcal arthritis and polyarthritis
 • M00.8 Zapalenie jedno- lub wielostawowe wywołane przez inne określone czynniki bakteryjne
  EN: Arthritis and polyarthritis due to other specified bacterial agents
 • M00.9 Ropne zapalenie stawów, nieokreślone
  EN: Pyogenic arthritis, unspecified
  • Zakaźne zapalenie stawów BNO
   EN: Infective arthritis NOS
Powiązane kody:
 • L08.0 Ropne zapalenie skóry
  EN: Pyoderma
  • Zapalenie skóry:
   EN: Dermatitis:
   • ropne
    EN: purulent
   • septyczne
    EN: septic
   • ropiejące
    EN: suppurative
 • I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
  EN: Infective pericarditis
  • Zapalenie osierdzia:
   EN: Pericarditis:
   • pneumokokowe
    EN: pneumococcal
   • ropne
    EN: purulent
   • gronkowcowe
    EN: staphylococcal
   • paciorkowcowe
    EN: streptococcal
   • wirusowe
    EN: viral
  • Ropne zapalenie osierdzia
   EN: Pyopericarditis
 • O91.1 Ropień piersi związany z porodem
  EN: Abscess of breast associated with childbirth
  • Ropień piersi
   EN: Mammary abscess
  • Ropne zapalenie piersi
   EN: Purulent mastitis
  • Ropień podotoczkowy
   EN: Subareolar abscess
 • L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
  EN: Pyoderma gangrenosum
  • Zgorzelinowe zapalenie skóry
   EN: Dermatitis gangrenosa
  • Ropne wrzodziejące zapalenie skóry
   EN: Phagedenic pyoderma
 • M60.0 Zakaźne zapalenie mięśni
  EN: Infective myositis
  • Tropikalne ropne zapalenie mięśni
   EN: Tropical pyomyositis
 • P39.4 Noworodkowe zakażenie skóry
  EN: Neonatal skin infection
  • Ropne zapalenie skóry noworodkowe
   EN: Neonatal pyoderma
 • H44.0 Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej
  EN: Purulent endophthalmitis
  • Zapalenie całej gałki ocznej
   EN: Panophthalmitis
  • Ropień ciała szklistego
   EN: Vitreous abscess
 • H66.0 Ostre ropne zapalenie ucha środkowego
  EN: Acute suppurative otitis media
 • H66.4 Ropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
  EN: Suppurative otitis media, unspecified
  • Ropne zapalenie ucha środkowego BNO
   EN: Purulent otitis media NOS
 • L73.1 Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody
  EN: Pseudofolliculitis barbae
 • H66 Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
  EN: Suppurative and unspecified otitis media
 • H66.1 Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
  EN: Chronic tubotympanic suppurative otitis media
  • Przewlekłe łagodne ropne zapalenie ucha środkowego
   EN: Benign chronic suppurative otitis media
  • Przewlekła choroba jamy bębenkowej i trąbki słuchowej
   EN: Chronic tubotympanic disease
 • H66.3 Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
  EN: Other chronic suppurative otitis media
  • Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego BNO
   EN: Chronic suppurative otitis media NOS
 • E06.0 Zapalenie tarczycy ostre
  EN: Acute thyroiditis
  • Ropień tarczycy
   EN: Abscess of thyroid
  • Zapalenie tarczycy:
   EN: Thyroiditis:
   • ropne
    EN: pyogenic
   • ropiejące
    EN: suppurative
 • K81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
  EN: Acute cholecystitis
  • Ropień pęcherzyka żółciowego
   EN: Abscess of gallbladder
  • Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
   EN: Angiocholecystitis
  • Zapalenie pęcherzyka żółciowego:
   EN: Cholecystitis:
   • rozedmowe (ostre)
    EN: emphysematous (acute)
   • zgorzelinowe
    EN: gangrenous
   • ropne
    EN: suppurative
  • Ropniak pęcherzyka żółciowego
   EN: Empyema of gallbladder
  • Zgorzel pęcherzyka żółciowego
   EN: Gangrene of gallbladder
 • K85 Ostre zapalenie trzustki
  EN: Acute pancreatitis
  • Ropień trzustki
   EN: Abscess of pancreas
  • Martwica trzustki:
   EN: Necrosis of pancreas:
   • ostra
    EN: acute
   • zakaźna
    EN: infective
  • Zapalenie trzustki:
   EN: Pancreatitis:
   • BNO
    EN: NOS
   • ostre (nawracające)
    EN: acute (recurrent)
   • krwotoczne
    EN: haemorrhagic
   • podostre
    EN: subacute
   • ropne
    EN: suppurative
 • J02.9 Ostre zapalenie gardła, nieokreślone
  EN: Acute pharyngitis, unspecified
  • Zapalenie gardła (ostre):
   EN: Pharyngitis (acute):
   • BNO
    EN: NOS
   • zgorzelinowe
    EN: gangrenous
   • zakaźne BNO
    EN: infective NOS
   • ropne
    EN: suppurative
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative
  • Ból gardła (ostry) BNO
   EN: Sore throat (acute) NOS
 • J04.0 Ostre zapalenie krtani
  EN: Acute laryngitis
  • Zapalenie krtani (ostre):
   EN: Laryngitis (acute):
   • BNO
    EN: NOS
   • obrzękowe
    EN: oedematous
   • podgłośniowe
    EN: subglottic
   • ropne
    EN: suppurative
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative
 • J31.0 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
  EN: Chronic rhinitis
  • Ozena
   EN: Ozena
  • Zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe):
   EN: Rhinitis (chronic):
   • BNO
    EN: NOS
   • zanikowe
    EN: atrophic
   • ziarniniakowe
    EN: granulomatous
   • przerostowe
    EN: hypertrophic
   • zarostowe
    EN: obstructive
   • ropne
    EN: purulent
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative
 • K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej
  EN: Acute peritonitis
  • Ropień:
   EN: Abscess (of):
   • brzuszno-miedniczny
    EN: abdominopelvic
   • krezkowy
    EN: mesenteric
   • sieci
    EN: omentum
   • otrzewnej
    EN: peritoneum
   • zakątniczy
    EN: retrocaecal
   • zaotrzewnowy
    EN: retroperitoneal
   • podprzeponowy
    EN: subdiaphragmatic
   • podwątrobowy
    EN: subphrenic
  • Zapalenie otrzewnej (ostre):
   EN: Peritonitis (acute):
   • uogólnione
    EN: generalized
   • miednicy u mężczyzn
    EN: pelvic, male
   • podprzeponowe
    EN: subphrenic
   • ropne
    EN: suppurative