M08 Młodzieńcze zapalenie stawów

EN: Juvenile arthritis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
  EN: Juvenile rheumatoid arthritis
  • Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów z czynnikiem reumatoidalnym lub bez tego czynnika
   EN: Juvenile rheumatoid arthritis with or without rheumatoid factor
 • M08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  EN: Juvenile ankylosing spondylitis
 • M08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
  EN: Juvenile arthritis with systemic onset
  • Choroba Stilla BNO
   EN: Still's disease NOS
 • M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
  EN: Juvenile polyarthritis (seronegative)
  • Młodzieńcze przewlekłe zapalenie wielostawowe
   EN: Chronic juvenile polyarthritis
 • M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
  EN: Pauciarticular juvenile arthritis
 • M08.8 Inne postacie młodzieńczego zapalenia stawów
  EN: Other juvenile arthritis
 • M08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone
  EN: Juvenile arthritis, unspecified
Powiązane kody:
 • M09.0 Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5†)
  EN: Juvenile arthritis in psoriasis (L40.5+)
 • M09.2 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  EN: Juvenile arthritis in ulcerative colitis (K51.-+)
 • M30.2 Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
  EN: Juvenile polyarteritis
 • M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
  EN: Juvenile dermatomyositis
 • K05.4 Desmodontoza
  EN: Periodontosis
  • Młodzieńcze zapalenie przyzębia
   EN: Juvenile periodontosis
 • M09.1 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.–†)
  EN: Juvenile arthritis in Crohn's disease [regional enteritis] (K50.-+)
 • L12.2 Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
  EN: Chronic bullous disease of childhood
  • Młodzieńcze opryszczkowate zapalenie skóry
   EN: Juvenile dermatitis herpetiformis
 • M09 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Juvenile arthritis in diseases classified elsewhere
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M09.8 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Juvenile arthritis in other diseases classified elsewhere
 • M91.8 Inne młodzieńcze osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
  EN: Other juvenile osteochondrosis of hip and pelvis
  • Młodzieńcza osteochondroza po korekcji operacyjnej wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
   EN: Juvenile osteochondrosis after reduction of congenital dislocation of hip
 • M92 Inne osteochondrozy młodzieńcze
  EN: Other juvenile osteochondrosis
 • A50.4 Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
  EN: Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
  • Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
   EN: Dementia paralytica juvenilis
  • Młodzieńcze porażenie postępujące
   EN: Juvenile general paresis
  • Młodzieńczy:
   EN: Juvenile:
   • wiąd rdzenia
    EN: tabes dorsalis
   • wiąd rdzenia z porażeniami
    EN: taboparetic neurosyphilis
  • Kiłowe wrodzone późne:
   EN: Late congenital syphilitic:
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
  • Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*)
   EN: Late congenital syphilitic polyneuropathy+ (G63.0*)
 • E55.0 Krzywica, czynna
  EN: Rickets, active
  • Osteomalacja:
   EN: Osteomalacia:
   • dziecięca
    EN: infantile
   • młodzieńcza
    EN: juvenile
 • E75.0 Gangliozydoza GM2
  EN: GM2 gangliosidosis
  • Choroba:
   EN: Disease:
   • Sandhoffa
    EN: Sandhoff
   • Taya-Sachsa
    EN: Tay-Sachs
  • Gangliozydoza GM2:
   EN: GM2 gangliosidosis:
   • BNO
    EN: NOS
   • dorosłych
    EN: adult
   • młodzieńcza
    EN: juvenile
 • M92.8 Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
  EN: Other specified juvenile osteochondrosis
  • Zapalenie guza kości piętowej
   EN: Calcaneal apophysitis
 • A18.0 Gruźlica kości i stawów
  EN: Tuberculosis of bones and joints
  • Gruźlica:
   EN: Tuberculosis of:
   • stawu biodrowego (M01.1*)
    EN: hip (M01.1*)
   • stawu kolanowego (M01.1*)
    EN: knee (M01.1*)
   • kręgosłupa (M49.0*)
    EN: vertebral column (M49.0*)
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • zapalenie stawów (M01.1*)
    EN: arthritis (M01.1*)
   • zapalenie wyrostka sutkowatego (H75.0*)
    EN: mastoiditis (H75.0*)
   • zmiany martwicze kości (M90.0*)
    EN: necrosis of bone (M90.0*)
   • zapalenie kości (M90.0*)
    EN: osteitis (M90.0*)
   • zapalenie kości i szpiku (M90.0*)
    EN: osteomyelitis (M90.0*)
   • zapalenie błony maziowej (M68.0*)
    EN: synovitis (M68.0*)
   • zapalenie pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)
    EN: tenosynovitis (M68.0*)
 • M00 Ropne zapalenie stawów
  EN: Pyogenic arthritis
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów
  EN: Postdysenteric arthropathy
 • M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów
  EN: Postimmunization arthropathy
 • M13.8 Inne określone zapalenie stawu
  EN: Other specified arthritis
  • Alergiczne zapalenie stawu
   EN: Allergic arthritis