V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (Terminem tym określa się wyłącznie zaburzenia psychiczne związane z połogiem (zaczynające się w okresie sześciu tygodni od porodu), które nie spełniają warunków rozpoznania chorób sklasyfikowanych w innym miejscu tego rozdziału wskutek braku dostatecznych informacji, albo ze względu na szczególne dodatkowe objawy kliniczne.)