G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni

EN: Neuralgic amyotrophy
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zespół Parsonage’a-Aldrena-Turnera
  EN: Parsonage-Aldren-Turner syndrome
 • Zapalenie nerwów obręczy barkowej
  EN: Shoulder-girdle neuritis
Powiązane kody:
 • M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Muscle wasting and atrophy, not elsewhere classified
  • Zanik mięśni z nieczynności NGI
   EN: Disuse atrophy NEC
 • Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
  EN: Other congenital malformations of musculoskeletal system
  • Brak:
   EN: Absence of:
   • mięśnia
    EN: muscle
   • ścięgna
    EN: tendon
  • Mięsień dodatkowy
   EN: Accessory muscle
  • Wrodzony zanik mięśni
   EN: Amyotrophia congenita
  • Wrodzone:
   EN: Congenital:
   • pasma zwężające
    EN: constricting bands
   • skrócenie ścięgna
    EN: shortening of tendon
  • Zespół Polanda
   EN: Poland's syndrome
 • G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
  EN: Motor neuron disease
  • Dziedziczne schorzenie neuronu ruchowego
   EN: Familial motor neuron disease
  • Stwardnienie boczne:
   EN: Lateral sclerosis:
   • zanikowe
    EN: amyotrophic
   • pierwotne
    EN: primary
  • Postępujące porażenie opuszkowe
   EN: Progressive bulbar palsy
  • Postępujący rdzeniowy zanik mięśni
   EN: Progressive spinal muscular atrophy
 • G12 Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
  EN: Spinal muscular atrophy and related syndromes
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
  EN: Other inherited spinal muscular atrophy
  • Postępujące porażenie opuszkowe dziecięce [Fazio-Londego]
   EN: Progressive bulbar palsy of childhood [Fazio-Londe]
  • Rdzeniowy zanik mięśni:
   EN: Spinal muscular atrophy:
   • postać dorosłych
    EN: adult form
   • postać dziecięca, typ II
    EN: childhood form, type II
   • dystalny
    EN: distal
   • postać młodzieńcza, typ III [Kugelberga-Welander]
    EN: juvenile form, type III [Kugelberg-Welander]
   • postać łopatkowo-strzałkowa
    EN: scapuloperoneal form
 • G73.0 Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
  EN: Myasthenic syndromes in endocrine diseases
  • Zespoły miasteniczne w przebiegu:
   EN: Myasthenic syndromes in:
   • cukrzycowego zaniku mięśni (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
    EN: diabetic amyotrophy (E10-E14 with common fourth character .4+)
   • nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)
    EN: thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (E05.-+)
 • G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
  EN: Other spinal muscular atrophies and related syndromes
 • G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
  EN: Hereditary motor and sensory neuropathy
  • Choroba:
   EN: Disease:
   • Charcota-Mariego-Tootha
    EN: Charcot-Marie-Tooth
   • Déjerine’a-Sottasa
    EN: Déjerine-Sottas
  • Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV
   EN: Hereditary motor and sensory neuropathy, types I-IV
  • Dziecięca neuropatia hipertroficzna
   EN: Hypertrophic neuropathy of infancy
  • Zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy)
   EN: Peroneal muscular atrophy (axonal type)(hypertrophic type)
  • Zespół Roussy’ego-Lévy’ego
   EN: Roussy-Lévy syndrome
 • T67.2 Skurcz mięśni z gorąca
  EN: Heat cramp
 • G50.0 Nerwoból nerwu trójdzielnego
  EN: Trigeminal neuralgia
  • Zespół napadowego bólu twarzy
   EN: Syndrome of paroxysmal facial pain
  • Nerwoból nerwu trójdzielnego
   EN: Tic douloureux
 • G52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
  EN: Disorders of glossopharyngeal nerve
  • Zaburzenia IX nerwu czaszkowego
   EN: Disorder of 9th cranial nerve
  • Nerwoból nerwu językowo-gardłowego
   EN: Glossopharyngeal neuralgia
 • B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
  EN: Zoster with other nervous system involvement
  • Popółpaścowe:
   EN: Postherpetic:
   • zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
    EN: geniculate ganglionitis (G53.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)
   • nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)
    EN: trigeminal neuralgia (G53.0*)
 • G53.0 Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
  EN: Postzoster neuralgia (B02.2+)
  • Popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka
   EN: Postherpetic geniculate ganglionitis
  • Popółpaścowy nerwoból nerwu trójdzielnego
   EN: Postherpetic trigeminal neuralgia
 • N48.8 Inne określone zaburzenia prącia
  EN: Other specified disorders of penis
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Przerost
   EN: Hypertrophy
  • Zakrzepica
   EN: Thrombosis
 • N50.8 Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
  EN: Other specified disorders of male genital organs
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Przerost
   EN: Hypertrophy
  • Obrzęk
   EN: Oedema
  • Owrzodzenie
   EN: Ulcer
  • Torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO
   EN: Chylocele, tunica vaginalis (nonfilarial) NOS
  • Przetoka cewkowo-mosznowa
   EN: Fistula, urethroscrotal
  • Zwężenie:
   EN: Stricture of:
   • powrózka nasiennego
    EN: spermatic cord
   • osłonki pochwowej jądra
    EN: tunica vaginalis
   • nasieniowodu
    EN: vas deferens
 • K82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
  EN: Other specified diseases of gallbladder
  • Zrosty
   EN: Adhesions
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Torbiel
   EN: Cyst
  • Dyskinezja
   EN: Dyskinesia
  • Przerost
   EN: Hypertrophy
  • Zanik funkcji
   EN: Nonfunctioning
  • Wrzód
   EN: Ulcer
 • K83.8 Inne określone choroby przewodów żółciowych
  EN: Other specified diseases of biliary tract
  • Zrosty
   EN: Adhesions
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Przerost
   EN: Hypertrophy
  • Wrzód
   EN: Ulcer
 • K86.8 Inne określone choroby trzustki
  EN: Other specified diseases of pancreas
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Kamica
   EN: Calculus
  • Marskość
   EN: Cirrhosis
  • Zwłóknienie
   EN: Fibrosis
  • Niedorozwój trzustkowy
   EN: Pancreatic infantilism
  • Martwica:
   EN: Pancreatic necrosis:
   • BNO
    EN: NOS
   • aseptyczna
    EN: aseptic
   • tłuszczowa
    EN: fat
 • H04.1 Inne zaburzenia gruczołu łzowego
  EN: Other disorders of lacrimal gland
  • Łzawienie spowodowane zaburzeniami gruczołu łzowego
   EN: Dacryops
  • Zespół suchego oka
   EN: Dry eye syndrome
  • Torbiel
   EN: Lacrimal cyst
  • Zanik
   EN: Lacrimal gland atrophy
 • H05.3 Zniekształcenie oczodołu
  EN: Deformity of orbit
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Wyrośla kostne
   EN: Exostosis