G12 Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne

EN: Spinal muscular atrophy and related syndromes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
  EN: Other congenital malformations of musculoskeletal system
  • Brak:
   EN: Absence of:
   • mięśnia
    EN: muscle
   • ścięgna
    EN: tendon
  • Mięsień dodatkowy
   EN: Accessory muscle
  • Wrodzony zanik mięśni
   EN: Amyotrophia congenita
  • Wrodzone:
   EN: Congenital:
   • pasma zwężające
    EN: constricting bands
   • skrócenie ścięgna
    EN: shortening of tendon
  • Zespół Polanda
   EN: Poland's syndrome
 • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
  EN: Neuralgic amyotrophy
  • Zespół Parsonage’a-Aldrena-Turnera
   EN: Parsonage-Aldren-Turner syndrome
  • Zapalenie nerwów obręczy barkowej
   EN: Shoulder-girdle neuritis
 • M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Muscle wasting and atrophy, not elsewhere classified
  • Zanik mięśni z nieczynności NGI
   EN: Disuse atrophy NEC
 • G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
  EN: Hereditary motor and sensory neuropathy
  • Choroba:
   EN: Disease:
   • Charcota-Mariego-Tootha
    EN: Charcot-Marie-Tooth
   • Déjerine’a-Sottasa
    EN: Déjerine-Sottas
  • Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV
   EN: Hereditary motor and sensory neuropathy, types I-IV
  • Dziecięca neuropatia hipertroficzna
   EN: Hypertrophic neuropathy of infancy
  • Zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy)
   EN: Peroneal muscular atrophy (axonal type)(hypertrophic type)
  • Zespół Roussy’ego-Lévy’ego
   EN: Roussy-Lévy syndrome
 • G45 Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
  EN: Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
 • G45.8 Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
  EN: Other transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
 • M75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
  EN: Rotator cuff syndrome
  • Rozerwanie lub pęknięcie czepca ścięgnisto-mięśniowego lub mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite) (niecałkowite), nieokreślone jako urazowe
   EN: Rotator cuff or supraspinatus tear or rupture (complete)(incomplete), not specified as traumatic
  • Zespół mięśnia nadgrzebieniowego
   EN: Supraspinatus syndrome
 • G73.0 Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
  EN: Myasthenic syndromes in endocrine diseases
  • Zespoły miasteniczne w przebiegu:
   EN: Myasthenic syndromes in:
   • cukrzycowego zaniku mięśni (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
    EN: diabetic amyotrophy (E10-E14 with common fourth character .4+)
   • nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)
    EN: thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (E05.-+)
 • M47.0 Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)
  EN: Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes (G99.2*)
 • G99.2 Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Myelopathy in diseases classified elsewhere
  • Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (M47.0†)
   EN: Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes (M47.0+)
  • Mielopatia w przebiegu:
   EN: Myelopathy in:
   • patologii krążków międzykręgowych (M50.0†, M51.0†)
    EN: intervertebral disc disorders (M50.0+, M51.0+)
   • chorób nowotworowych (C00–D48†)
    EN: neoplastic disease (C00-D48+)
   • spondylozy (M47.–†)
    EN: spondylosis (M47.-+)
 • M61 Zwapnienie i skostnienie mięśni
  EN: Calcification and ossification of muscle
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • Y42.7 Androgeny i pokrewne anaboliki
  EN: Androgens and anabolic congeners
 • R14 Wzdęcie i pokrewne objawy
  EN: Flatulence and related conditions
  • Rozdęcie brzucha (gazami)
   EN: Abdominal distension (gaseous)
  • Wzdęcie
   EN: Bloating
  • Odbijanie
   EN: Eructation
  • Bóle związane z nagromadzeniem gazów
   EN: Gas pain
  • Bębnica (brzuszna) (jelitowa)
   EN: Tympanites (abdominal)(intestinal)
 • S76.3 Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
  EN: Injury of muscle and tendon of the posterior muscle group at thigh level
 • M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
  EN: Paralytic calcification and ossification of muscle
  • Kostniejące zapalenie mięśni związane z porażeniem czterech lub dwóch kończyn
   EN: Myositis ossificans associated with quadriplegia or paraplegia
 • G70-G73 Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
  EN: Diseases of myoneural junction and muscle
 • M76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
  EN: Other enthesopathies of lower limb, excluding foot
  • Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
   EN: Anterior tibial syndrome
  • Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
   EN: Posterior tibial tendinitis
 • S76.2 Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
  EN: Injury of adductor muscle and tendon of thigh
 • T38.7 Zatrucie androgenami i pokrewnymi anabolikami
  EN: Androgens and anabolic congeners
 • M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
  EN: Calcification and ossification of muscles associated with burns
  • Myositis ossificans i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
   EN: Myositis ossificans associated with burns