M61 Zwapnienie i skostnienie mięśni

EN: Calcification and ossification of muscle
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
  EN: Myositis ossificans traumatica
 • M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
  EN: Myositis ossificans progressiva
  • Postępująca fibrodysplazja kostniejąca
   EN: Fibrodysplasia ossificans progressiva
 • M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
  EN: Paralytic calcification and ossification of muscle
  • Kostniejące zapalenie mięśni związane z porażeniem czterech lub dwóch kończyn
   EN: Myositis ossificans associated with quadriplegia or paraplegia
 • M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
  EN: Calcification and ossification of muscles associated with burns
  • Myositis ossificans i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
   EN: Myositis ossificans associated with burns
 • M61.4 Inne postacie zwapnienia mięśni
  EN: Other calcification of muscle
 • M61.5 Inne postacie skostnienia mięśni
  EN: Other ossification of muscle
 • M61.9 Zwapnienie i skostnienie mięśni, nieokreślone
  EN: Calcification and ossification of muscle, unspecified
Powiązane kody: