F84.0 Autyzm dziecięcy

EN: Childhood autism
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zaburzenia autystyczne
  EN: Autistic disorder
 • Autyzm dziecięcy
  EN: Infantile autism
 • Psychoza dziecięca
  EN: Infantile psychosis
 • Zespół Kannera
  EN: Kanner's syndrome
Powiązane kody:
 • F84.1 Autyzm atypowy
  EN: Atypical autism
  • Atypowa psychoza dziecięca
   EN: Atypical childhood psychosis
  • Upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi
   EN: Mental retardation with autistic features
 • D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
  EN: Constitutional aplastic anaemia
  • (Czysta) aplazja czerwonokrwinkowa:
   EN: Aplasia, (pure) red cell (of):
   • wrodzona
    EN: congenital
   • dziecięca
    EN: infants
   • pierwotna
    EN: primary
  • Zespół Blackfana-Diamonda
   EN: Blackfan-Diamond syndrome
  • Niedokrwistość hipoplastyczna rodzinna
   EN: Familial hypoplastic anaemia
  • Niedokrwistość Fanconiego
   EN: Fanconi's anaemia
  • Pancytopenia z wadami wrodzonymi
   EN: Pancytopenia with malformations
 • E55.0 Krzywica, czynna
  EN: Rickets, active
  • Osteomalacja:
   EN: Osteomalacia:
   • dziecięca
    EN: infantile
   • młodzieńcza
    EN: juvenile
 • R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha
  EN: Other and unspecified abdominal pain
  • Tkliwość brzuszna BNO
   EN: Abdominal tenderness NOS
  • Kolka:
   EN: Colic:
   • BNO
    EN: NOS
   • dziecięca
    EN: infantile
 • L70.4 Trądzik dziecięcy
  EN: Infantile acne
 • F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
  EN: Other childhood disintegrative disorder
  • Otępienie dziecięce
   EN: Dementia infantilis
  • Psychoza dezintegracyjna
   EN: Disintegrative psychosis
  • Zespół Hellera
   EN: Heller's syndrome
  • Psychoza symbiotyczna
   EN: Symbiotic psychosis
 • G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
  EN: Other generalized epilepsy and epileptic syndromes
  • Padaczka z:
   EN: Epilepsy with:
   • mioklonicznymi napadami nieświadomości
    EN: myoclonic absences
   • napadami miokloniczno-astatycznymi
    EN: myoclonic-astatic seizures
  • Skurcze dziecięce
   EN: Infantile spasms
  • Zespół Lennoxa-Gastauta
   EN: Lennox-Gastaut syndrome
  • Napady skłonów
   EN: Salaam attacks
  • Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna
   EN: Symptomatic early myoclonic encephalopathy
  • Zespół Westa
   EN: West's syndrome
 • K02.4 Odontoklazja
  EN: Odontoclasia
  • Dziecięca melanodoncja
   EN: Infantile melanodontia
  • Melanodontoklazja
   EN: Melanodontoclasia
 • D64.8 Inne określone niedokrwistości
  EN: Other specified anaemias
  • Rzekoma białaczka dziecięca
   EN: Infantile pseudoleukaemia
  • Niedokrwistość leukoerytroblastyczna
   EN: Leukoerythroblastic anaemia
 • D70 Agranulocytoza
  EN: Agranulocytosis
  • Angina agranulocytozowa
   EN: Agranulocytic angina
  • Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
   EN: Infantile genetic agranulocytosis
  • Choroba Kostmanna
   EN: Kostmann's disease
  • Neutropenia:
   EN: Neutropenia:
   • BNO
    EN: NOS
   • wrodzona
    EN: congenital
   • cykliczna
    EN: cyclic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • okresowa
    EN: periodic
   • śledzionowa (pierwotna)
    EN: splenic (primary)
   • toksyczna
    EN: toxic
  • Splenomegalia z neutropenią
   EN: Neutropenic splenomegaly
 • D80.7 Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca
  EN: Transient hypogammaglobulinaemia of infancy
 • M41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięca
  EN: Infantile idiopathic scoliosis
 • G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
  EN: Hereditary motor and sensory neuropathy
  • Choroba:
   EN: Disease:
   • Charcota-Mariego-Tootha
    EN: Charcot-Marie-Tooth
   • Déjerine’a-Sottasa
    EN: Déjerine-Sottas
  • Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV
   EN: Hereditary motor and sensory neuropathy, types I-IV
  • Dziecięca neuropatia hipertroficzna
   EN: Hypertrophic neuropathy of infancy
  • Zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy)
   EN: Peroneal muscular atrophy (axonal type)(hypertrophic type)
  • Zespół Roussy’ego-Lévy’ego
   EN: Roussy-Lévy syndrome
 • G80 Mózgowe porażenie dziecięce
  EN: Cerebral palsy
 • B91 Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
  EN: Sequelae of poliomyelitis
 • L21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
  EN: Seborrhoeic infantile dermatitis
 • G40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
  EN: Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes
  • Łagodna dziecięca padaczka miokloniczna
   EN: Benign myoclonic epilepsy in infancy
  • Łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne)
   EN: Benign neonatal convulsions (familial)
  • Padaczka dziecięca z utratą świadomości [pyknolepsja]
   EN: Childhood absence epilepsy [pyknolepsy]
  • Padaczka z napadami „grand mal” przy przebudzeniu
   EN: Epilepsy with grand mal seizures on awakening
  • Młodzieńcza:
   EN: Juvenile:
   • padaczka z utratą świadomości
    EN: absence epilepsy
   • padaczka miokloniczna [napady impulsywne typu „petit mal”]
    EN: myoclonic epilepsy [impulsive petit mal]
  • Niespecyficzne napady padaczkowe:
   EN: Nonspecific epileptic seizures:
   • atoniczne
    EN: atonic
   • kloniczne
    EN: clonic
   • miokloniczne
    EN: myoclonic
   • toniczne
    EN: tonic
   • toniczno-kloniczne
    EN: tonic-clonic
 • G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
  EN: Dyskinetic cerebral palsy
  • Atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce
   EN: Athetoid cerebral palsy
  • Dystoniczne mózgowe porażenie dziecięce
   EN: Dystonic cerebral palsy
 • G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
  EN: Ataxic cerebral palsy
 • G80.8 Inne mózgowe porażenie dziecięce
  EN: Other cerebral palsy
  • Mieszane zespoły mózgowego porażenia dziecięcego
   EN: Mixed cerebral palsy syndromes