XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z60 Problemy związane ze środowiskiem społecznym
Z60.0 Problemy związane z dostosowaniem się do zmiany cyklu życiowego
Obejmuje:
 • Dostosowanie się do statusu emeryta [rencisty]
 • Zespół „pustego gniazda”
Z60.1 Nietypowa sytuacja rodzicielska
Inne:
 • (Problemy związane z sytuacją rodzicielską (wychowaniem dzieci), z pojedynczym rodzicem czy też sytuacjami innymi niż dwoje wspólnie mieszkający biologiczni rodzice)
Z60.2 Samotność
Z60.3 Trudność z przystosowaniem się do nowego środowiska
Obejmuje:
 • Migracja
 • Przemieszczenia społeczne
Z60.4 Wykluczenie i odrzucenie społeczne
Inne:
 • (Wykluczenie i odrzucenie związane z cechami danej osoby, takimi jak nietypowy wygląd fizyczny, choroba lub zachowanie.)
Nie obejmuje:
 • dyskryminacja z powodów rasowych lub religijnych (Z60.5)
Z60.5 Obiekt dyskryminacji i prześladowań
Inne:
 • (Prześladowania lub dyskryminacja, odczuwane lub rzeczywiste, wynikające raczej z przynależności do pewnej grupy (określonej przez kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne itp.) niż z cech indywidualnych.)
Nie obejmuje:
 • wykluczenie i odrzucenie społeczne (Z60.4)
Z60.8 Inne problemy związane ze środowiskiem społecznym
Z60.9 Problemy związane ze środowiskiem społecznym, nieokreślone