U12.9 Szczepionki przeciw COVID 19 wywołujące działania niepożądane, nieokreślone

EN: COVID-19 vaccines causing adverse effects in therapeutic use, unspecified
annotationPL: Kod ten powinien być używany jako kod przyczyny zewnętrznej (tj. jako podkategoria koduY59 „Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne”). W uzupełnieniu tego kodu,2 powinien być podany kod z innego rozdziału klasyfikacji wskazujący na przyczynę działania niepożądanego. Prawidłowo podana szczepionka przeciw COVID 19 z powodów profilaktyczno-terapeutycznych, jako przyczyna wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego.
annotationEN: This code is to be used as an external cause code (i.e. as a sub category under Y59, "Other and unspecified vaccines and biological substances""). In addition to this, a code from another chapter of the classification should be used indicating the nature of the adverse effect. Correct administration of COVID-19 vaccine in prophylactic therapeutic use as the cause of any adverse effect.
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: