R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego

EN: Lack of expected normal physiological development
Opis:

Dziecko nie rozwija się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dotyczącymi rozwoju fizjologicznego. Może odnosić się to do różnych kategorii rozwoju, takich jak: wzrost, masa ciała, rozwój motoryki, mowy itp.

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego odnosi się do sytuacji, w której rozwój jednostki nie przebiega zgodnie z typowymi wzorcami rozwojowymi, które są oczekiwane w danym wieku. Oznacza to, że osoba nie osiąga określonych etapów rozwoju fizjologicznego w odpowiednim czasie lub w sposób zgodny z normą.

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego może objawiać się różnymi brakami lub opóźnieniami w osiąganiu konkretnych umiejętności lub funkcji fizjologicznych. Przykłady mogą obejmować opóźnienie w osiąganiu mowy, chodzenia, przyrostu masy ciała czy innych ważnych etapów rozwojowych.

W przypadku wystąpienia takiego braku lub opóźnienia, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą, np. pediatrą, neurologiem, czy psychologiem. Dzięki temu można przeprowadzić odpowiednie badania, diagnozę i ocenę rozwoju jednostki. W zależności od przyczyny braku oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego, możliwe jest wdrożenie odpowiedniego planu leczenia, terapii lub interwencji, które pomogą jednostce w jej dalszym rozwoju i adaptacji do normatywnych wzorców fizjologicznych.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
  EN: HIV disease resulting in wasting syndrome
  • Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
   EN: HIV disease resulting in failure to thrive
  • Zespół wyniszczenia
   EN: Slim disease
 • R98 Zgon nieoczekiwany
  EN: Unattended death
  • Śmierć w okolicznościach, w których znaleziono ciało zmarłej osoby, lecz nie udało się ustalić żadnej przyczyny zgonu
   EN: Death in circumstances where the body of the deceased was found and no cause could be discovered
  • Znalezienie ciała zmarłego
   EN: Found dead
 • K00.5 Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Hereditary disturbances in tooth structure, not elsewhere classified
  • Rozwój szkliwa
   EN: Amelogenesis
  • Rozwój zębiny
   EN: Dentinogenesis
  • Rozwój zębów
   EN: Odontogenesis
  • Niedorozwój zębiny
   EN: Dentinal dysplasia
  • Zęby łuskowate
   EN: Shell teeth
 • P59.9 Żółtaczka noworodków, nieokreślona
  EN: Neonatal jaundice, unspecified
  • Żółtaczka fizjologiczna (nasilona) (przedłużona) BNO
   EN: Physiological jaundice (intense)(prolonged) NOS
 • E30.0 Opóźnione pokwitanie
  EN: Delayed puberty
  • Konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania
   EN: Constitutional delay of puberty
  • Opóźnienie rozwoju seksualnego
   EN: Delayed sexual development
 • F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
  EN: Disorders of psychological development
 • K00.4 Zaburzenia rozwoju zębów
  EN: Disturbances in tooth formation
  • Brak i niedorozwój kostniwa
   EN: Aplasia and hypoplasia of cementum
  • Zakrzywienie korony lub korzenia zęba
   EN: Dilaceration of tooth
  • Niedorozwój szkliwa (noworodków) (okresu ponoworodkowego) (okresu płodowego)
   EN: Enamel hypoplasia (neonatal)(postnatal)(prenatal)
  • Miejscowy niedorozwój tkanek zęba
   EN: Regional odontodysplasia
  • Ząb Turnera
   EN: Turner's tooth
 • Z34.0 Nadzór nad prawidłową pierwszą ciążą
  EN: Supervision of normal first pregnancy
 • Z34.8 Nadzór nad inną prawidłową ciążą
  EN: Supervision of other normal pregnancy
 • Z34.9 Nadzór nad prawidłową ciążą, nieokreśloną
  EN: Supervision of normal pregnancy, unspecified
 • Z71.1 Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania
  EN: Person with feared complaint in whom no diagnosis is made
  • Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia
   EN: Feared condition not demonstrated
  • Problem okazujący się stanem prawidłowym
   EN: Problem was normal state
  • Niepotrzebne obawy
   EN: "Worried well"
 • Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
  EN: Other reduction deformities of brain
  • Brak
   EN: Absence
  • Niewytworzenie
   EN: Agenesis
  • Zanik zawiązka
   EN: Aplasia
  • Niedorozwój
   EN: Hypoplasia
  • Bezzakrętowość
   EN: Agyria
  • Bezmózgowie z wodogłowiem
   EN: Hydranencephaly
  • Gładkomózgowie
   EN: Lissencephaly
  • Drobnozakrętowość
   EN: Microgyria
  • Szerokozakrętowość
   EN: Pachygyria
 • Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
  EN: Other congenital malformations of aorta
  • Brak
   EN: Absence
  • Aplazja
   EN: Aplasia
  • Wrodzony tętniak
   EN: Congenital aneurysm
  • Wrodzone poszerzenie
   EN: Congenital dilatation
  • Tętniak zatoki Valsalvy (pęknięty)
   EN: Aneurysm of sinus of Valsalva (ruptured)
  • Podwójny łuk aorty [pierścień naczyniowy]
   EN: Double aortic arch [vascular ring of aorta]
  • Niedorozwój aorty
   EN: Hypoplasia of aorta
  • Przetrwałe skręty łuku aorty
   EN: Persistent convolutions of aortic arch
  • Przetrwały prawostronny łuk aorty
   EN: Persistent right aortic arch
 • Q27.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
  EN: Other specified congenital malformations of peripheral vascular system
  • Tętnica podobojczykowa błądząca
   EN: Aberrant subclavian artery
  • Brak
   EN: Absence
  • Zarośnięcie
   EN: Atresia
  • Wrodzony tętniak (obwodowy)
   EN: Congenital aneurysm (peripheral)
  • Wrodzone zwężenie tętnicy
   EN: Congenital stricture, artery
  • Wrodzony żylak
   EN: Congenital varix
 • Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
  EN: Other congenital malformations of larynx
  • Brak
   EN: Absence
  • Agenezja
   EN: Agenesis
  • Zarośnięcie
   EN: Atresia
  • Rozszczep chrząstki tarczowatej
   EN: Cleft thyroid cartilage
  • Wrodzone zwężenie krtani NGI
   EN: Congenital stenosis of larynx NEC
  • Szczelina nagłośni
   EN: Fissure of epiglottis
  • Wrodzony rozszczep chrząstki pierścieniowatej
   EN: Posterior cleft of cricoid cartilage
 • Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
  EN: Other congenital malformations of bronchus
  • Brak
   EN: Absence
  • Niewytworzenie
   EN: Agenesis
  • Zarośnięcie
   EN: Atresia
  • Wrodzona wada rozwojowa BNO
   EN: Congenital malformation NOS
  • Uchyłek
   EN: Diverticulum
 • Q39.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku
  EN: Other congenital malformations of oesophagus
  • Brak
   EN: Absent
  • Wrodzone przemieszczenie
   EN: Congenital displacement
  • Zdwojenie
   EN: Duplication
 • Q50.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
  EN: Other congenital malformations of fallopian tube and broad ligament
  • Dodatkowy jajowód lub więzadło szerokie macicy
   EN: Congenital malformation of fallopian tube or broad ligament NOS
  • Brak
   EN: Absence
  • Zarośnięcie
   EN: Accessory
  • Wrodzona wada rozwojowa
   EN: Atresia
 • F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
  EN: Other psychosexual development disorders
 • F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nieokreślone
  EN: Psychosexual development disorder, unspecified