Powiązane kody:
 • I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
  EN: Orthostatic hypotension
  • Niedociśnienie ortostatyczne
   EN: Hypotension, postural
 • I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
  EN: Other hypotension
  • Inne niedociśnienie tętnicze
   EN: Chronic hypotension
 • I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
  EN: Other hypotension
  • Inne niedociśnienie tętnicze
   EN: Chronic hypotension
 • I95.2 Niedociśnienie tętnicze spowodowane przez leki
  EN: Hypotension due to drugs
  • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
   EN: Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.
 • I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
  EN: Orthostatic hypotension
  • Niedociśnienie ortostatyczne
   EN: Hypotension, postural
 • D69.0 Plamica alergiczna
  EN: Allergic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • anafilaktyczna
    EN: anaphylactoid
   • Henocha-Schönleina
    EN: Henoch(-Schönlein)
   • niemałopłytkowa:
    EN: nonthrombocytopenic:
    • krwotoczna
     EN: haemorrhagic
    • samoistna
     EN: idiopathic
   • naczyniowa
    EN: vascular
  • Alergiczne zapalenie naczyń
   EN: Vasculitis, allergic
 • D89.1 Krioglobulinemia
  EN: Cryoglobulinaemia
  • Krioglobulinemia:
   EN: Cryoglobulinaemia:
   • samoistna
    EN: essential
   • idiopatyczna
    EN: idiopathic
   • mieszana
    EN: mixed
   • pierwotna
    EN: primary
   • wtórna
    EN: secondary
  • Plamica krioglobulinemiczna
   EN: Cryoglobulinaemic purpura
  • Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń
   EN: Cryoglobulinaemic vasculitis
 • K03.2 Nadżerka zębów
  EN: Erosion of teeth
  • Nadżerka zębów:
   EN: Erosion of teeth:
   • BNO
    EN: NOS
   • wywołana przez:
    EN: due to:
    • dietę
     EN: diet
    • leki i środki farmakologiczne
     EN: drugs and medicaments
    • nawykowe wymioty
     EN: persistent vomiting
   • samoistna
    EN: idiopathic
   • zawodowa
    EN: occupational
 • I95.9 Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone
  EN: Hypotension, unspecified
 • I10-I15 Nadciśnienie tętnicze
  EN: Hypertensive diseases
 • T14.5 Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała
  EN: Injury of blood vessel(s) of unspecified body region
  • Oderwanie
   EN: Avulsion
  • Przecięcie
   EN: Cut
  • Zranienie
   EN: Injury
  • Rozerwanie
   EN: Laceration
  • Urazowy:
   EN: Traumatic:
   • tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna)
    EN: aneurysm or fistula (arteriovenous)
   • tętniczy krwiak
    EN: arterial haematoma
   • pęknięcie
    EN: rupture
 • G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
  EN: Multi-system degeneration
  • Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy’a-Dragera]
   EN: Neurogenic orthostatic hypotension [Shy-Drager]
 • O26.5 Zespół niedociśnienia u ciężarnej
  EN: Maternal hypotension syndrome
  • Zespół niedociśnienia w pozycji leżącej
   EN: Supine hypotensive syndrome
 • G11.1 Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku
  EN: Early-onset cerebellar ataxia
  • Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku z:
   EN: Early-onset cerebellar ataxia with:
   • drżeniem samoistnym
    EN: essential tremor
   • miokloniami [ataksja Hunta]
    EN: myoclonus [Hunt's ataxia]
   • zachowanymi odruchami ścięgnistymi
    EN: retained tendon reflexes
  • Ataksja Friedreicha (dziedziczona autosomalnie recesywnie)
   EN: Friedreich's ataxia (autosomal recessive)
  • Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa dziedziczona recesywnie w związku z chromosomem X
   EN: X-linked recessive spinocerebellar ataxia
 • G25.0 Drżenie samoistne
  EN: Essential tremor
  • Drżenie dziedziczne
   EN: Familial tremor
 • D75.2 Nadpłytkowość samoistna
  EN: Essential thrombocytosis
 • E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
  EN: Disorders of fructose metabolism
  • Fruktozuria samoistna
   EN: Essential fructosuria
  • Niedobór fruktozo-1,6–difosfatazy
   EN: Fructose-1,6-diphosphatase deficiency
  • Dziedziczna nietolerancja fruktozy
   EN: Hereditary fructose intolerance
 • E74.8 Inne określone zaburzenia przemian węglowodanów
  EN: Other specified disorders of carbohydrate metabolism
  • Pentozuria samoistna
   EN: Essential pentosuria
  • Oksaloza
   EN: Oxalosis
  • Oksaluria
   EN: Oxaluria
  • Glikozuria nerkowa
   EN: Renal glycosuria
 • O03 Poronienie samoistne
  EN: Spontaneous abortion
 • R23.3 Samoistne wybroczyny
  EN: Spontaneous ecchymoses
  • Wybroczyny drobne
   EN: Petechiae
Popularne wyszukania