XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z61 Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Nie obejmuje:
 • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z61.0 Utrata relacji uczuciowych w dzieciństwie
Inne:
 • (Utrata ścisłych relacji emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi lub ulubionym zwierzęciem w związku ze śmiercią, stałym odejściem lub odrzuceniem.)
Z61.1 Usunięcie z domu w dzieciństwie
Inne:
 • (Przyjęcie do domu dziecka, szpitala lub innej instytucji powodującej stres psychospołeczny, bądź zmuszenie do opuszczenia domu na dłuższy czas.)
Z61.2 Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie
Inne:
 • (Pojawienie się nowej osoby w rodzinie prowadzące do zmiany w relacjach rodzinnych dziecka. Może łączyć się z nowym małżeństwem rodzica lub urodzeniem się następnych dzieci.)
Z61.3 Wydarzenia wynikające z utraty poczucia własnej godności w dzieciństwie
Inne:
 • (Wydarzenia wynikające z negatywnej samooceny przez dziecko, wynikającej np. z niepowodzenia w zadaniach z głębokim osobistym zaangażowaniem, ujawnienia lub odkrycia wstydliwych lub stygmatyzujących wydarzeń osobistych lub rodzinnych, bądź innych upokarzających doświadczeń.)
Z61.4 Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby w obrębie najbliższej rodziny
Inne:
 • (Problemy związane z jakąkolwiek formą kontaktu fizycznego lub narażenia pomiędzy dorosłym członkiem rodziny dziecka a samym dzieckiem, prowadzące do seksualnego pobudzenia, niezależnie od tego, czy działo się to za zgodą dziecka, czy też bez jego zgody (tj. jakikolwiek kontakt płciowy lub manipulacje, bądź rozmyślne obnażenie piersi lub narządów płciowych).)
Z61.5 Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby spoza najbliższej rodziny
Inne:
 • (Problemy związane z kontaktem lub próbą kontaktu z piersiami lub narządami płciowymi dziecka lub innej osoby, narażenie seksualne w sytuacji bliskiego kontaktu lub usiłowanie rozebrania, czy też uwiedzenie dziecka przez istotnie starszą osobę spoza rodziny dziecka z wykorzystaniem pozycji lub statusu tej osoby, bądź wbrew woli dziecka.)
Z61.6 Problemy związane z domniemanym nadużyciem fizycznym dziecka
Inne:
 • (Problemy związane z wydarzeniami, w których dziecko doznało urazu ze strony kogokolwiek z osób dorosłych w domu, stanowiącego uraz istotny z medycznego punktu widzenia (np. złamanie, wyraźne zasinienie), bądź łączące się z nadzwyczajną formą czynu gwałtownego (np. uderzenie dziecka twardym lub ostrym narzędziem, oparzenie lub wiązanie dziecka).)
Z61.7 Zastraszenie w dzieciństwie
Inne:
 • (Doświadczenie pociągające za sobą groźbę dla przyszłości dziecka, tj. porwanie, klęska żywiołowa z zagrożeniem życia, uraz z zagrożeniem wyobrażenia samego siebie lub bezpieczeństwa, bądź bycie świadkiem poważnego urazu ukochanej osoby.)
Z61.8 Inne negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie
Z61.9 Negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie, nieokreślone