V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F70-F79 Upośledzenie umysłowe
Inne:
  • (Zatrzymanie lub niepełny rozwój umysłowy, manifestujące się upośledzeniem w okresie wzrastania, zwłaszcza w zakresie umiejętności związanych z ogólnym stanem inteligencji np. kognitywne, językowe, ruchowe i społeczne. Może ono wystąpić w związku z dowolnym innym zaburzeniem umysłowym lub fizycznym lub bez niego.)
  • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń, takich jak autyzm, inne zaburzenia rozwoju, padaczka, zaburzenia zachowania lub znacznego stopnia upośledzenie funkcjonowania fizycznego.
F70 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
Inne:
  • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
  • (Przybliżona wartość IQ od 50 do 69 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 9 do mniej niż 12 lat). Może powodować pewne trudności w nauce szkolnej. Wiele osób dorosłych jest w stanie pracować i utrzymywać dobre relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa.)
Obejmuje:
  • lekki niedorozwój umysłowy
  • ociężałość umysłowa
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami F70.
0 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia (Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu)
1 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia (Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia)
2 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia (Inne zmiany w zachowaniu)