V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Nie obejmuje:
 • stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.- (F92.8)
F41 Inne zaburzenia lękowe
Inne:
 • (Głównym objawem tych zaburzeń jest lęk, który nie ogranicza się do żadnej określonej sytuacji. Występować mogą również objawy depresyjne i natręctwa, a nawet niektóre elementy lęku fobicznego, są one jednak wyraźnie wtórne lub mniej nasilone.)
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku [lęk paniczny]
Inne:
 • (Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające napady ostrego lęku (stany paniki), które nie są ograniczone do jakiejś szczególnej sytuacji czy okoliczności, w związku z czym są niemożliwe do przewidzenia. Podobnie jak w innych zaburzeniach lękowych, podstawowe objawy obejmują nagłe wystąpienie kołatania serca, bólu w klatce piersiowej, uczucia duszności, zawrotów głowy, a także poczucie obcości własnej osoby (depersonalizacja) lub otoczenia (derealizacja). Często występuje wtórny strach przed śmiercią, utratą kontroli czy chorobą psychiczną. Nie należy stawiać rozpoznania lęku panicznego jako rozpoznania podstawowego, jeżeli u pacjenta w okresie pojawienia się napadów paniki stwierdzono zaburzenie depresyjne; w takim wypadku napady lękowe są prawdopodobnie wtórne w stosunku do depresji.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (F40.0)
Obejmuje:
 • Lęk paniczny:napad
 • Lęk paniczny:stan
F41.1 Zaburzenia lękowe uogólnione
Inne:
 • (Podstawową cechą jest tu uogólniony i uporczywy lęk niezwiązany z żadnymi określonymi sytuacjami zewnętrznymi (lęk „wolnopłynący”). Dominujące objawy są zróżnicowane. Należą do nich skargi na stałe uczucie zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i uczucie ucisku w nadbrzuszu. Pacjent często wypowiada obawy, że on sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek.)
Nie obejmuje:
 • neurastenia (F48.0)
Obejmuje:
 • Nerwica lękowa
 • Reakcja lękowa
 • Stan lękowy
F41.2 Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
Inne:
 • (Kategorię tę należy stosować, gdy występują objawy lęku i depresji, ale żadne z nich nie przeważa w sposób zdecydowany i żaden z objawów rozważany oddzielnie nie osiąga stopnia nasilenia, który uzasadniałby postawienie rozpoznania. Jeśli występuje zarówno lęk, jak i depresja w nasileniu uzasadniającym te rozpoznania, wówczas należy uwzględnić oba zaburzenia, a nie omawianą tu kategorię mieszaną.)
Obejmuje:
 • Depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa)
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
Inne:
 • (Objawy lęku współwystępują tu z cechami innych zaburzeń z kategorii F42-F48. Żaden z objawów rozważany z osobna nie jest dostatecznie nasilony, aby uzasadnić postawienie odpowiedniego rozpoznania.)
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
Obejmuje:
 • Histeria lękowa
F41.9 Zaburzenia lękowe, nieokreślone
Obejmuje:
 • Lęk BNO