V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
 • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F20 Schizofrenia
Inne:
 • (Zaburzenia schizofreniczne charakteryzują się ogólnie podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i postrzegania, jak również niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą pojawiać się pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze objawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, postrzeganie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne.)
Nie obejmuje:
 • reakcja schizofreniczna (F23.2)
 • schizofrenia:cykliczna (F25.2)
 • schizofrenia:ostra (niezróżnicowana) (F23.2)
 • zaburzenia schizotypowe (F21)
F21 Zaburzenie schizotypowe
Inne:
 • (Zaburzenie to cechuje się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nieosiągające poziomu rzeczywistych urojeń, zaburzenia myślenia i postrzegania, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne z nasilonymi iluzjami, omamami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe zaburzeniom osobowości.)
Nie obejmuje:
 • osobowość schizoidalna (F60.1)
 • zespół Aspergera (F84.5)
Obejmuje:
 • Schizofrenia:prepsychotyczna
 • Schizofrenia:rzekomonerwicowa
 • Schizofrenia:rzekomopsychopatyczna
 • Schizofrenia:typu borderline
 • Schizofrenia:utajona
 • Schizofrenia:zwiastunowa
 • Schizotypowe zaburzenia osobowości
 • Utajona reakcja schizofreniczna
F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
Inne:
 • (Jedyną lub najbardziej charakterystyczną cechą kliniczną tych różnorodnych zaburzeń jest obecność trwałych urojeń, których nie można zaklasyfikować jako organicznych, schizofrenicznych czy afektywnych. Zaburzenia urojeniowe, które utrzymują się krócej niż kilka miesięcy należy klasyfikować, przynajmniej tymczasowo, w kategorii F23.-.)
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Inne:
 • (Heterogenna grupa zaburzeń charakteryzujących się ostrym występowaniem takich objawów psychotycznych jak urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania, a także znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Ostry początek definiowany jest jako rozwój (pod postacią crescendo) wyraźnie nieprawidłowego obrazu klinicznego w czasie około dwóch tygodni lub krótszym. W zaburzeniu tym nie mogą występować dowody na uwarunkowania organiczne. Zagubienie i zakłopotanie są częste, lecz dezorientacja co do czasu, miejsca i osoby nie jest na tyle uporczywa ani głęboka, aby możliwe było rozpoznanie organicznie uwarunkowanych zaburzeń świadomości (F05.-). Całkowity powrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, często w ciągu kilku tygodni lub nawet dni. Jeżeli zaburzenia utrzymują się dłużej, wówczas zwykle konieczna jest zmiana zaklasyfikowania. Zaburzenie to może, lecz nie musi wiązać się z ostrym stresem, określanym na ogół jako silnie traumatyzujące wydarzenia, które miały miejsce jeden do dwóch tygodni przed wystąpieniem zaburzeń.)
F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
Inne:
 • (Zaburzenie urojeniowe podzielane przez dwie osoby lub przez więcej osób blisko powiązanych ze sobą emocjonalnie. Tylko jedna z tych osób wykazuje objawy pierwotnego zaburzenia psychotycznego; u pozostałych osób urojenia są tylko wzbudzane i zwykle ustępują, gdy osoby te są od siebie oddzielone.)
Obejmuje:
 • Folie à deux
 • Indukowane:zaburzenie paranoidalne
 • Indukowane:zaburzenie psychotyczne
F25 Zaburzenia schizoafektywne
Inne:
 • (Epizodyczne zaburzenia z intensywnymi objawami zarówno afektywnymi, jak i schizofrenicznymi, które jednak nie uzasadniają rozpoznania ani schizofrenii, ani epizodu depresyjnego czy maniakalnego. Inne stany z objawami afektywnymi, które nakładają się na wcześniej występującą psychozę schizofreniczną lub współistnieją bądź pojawiają się naprzemiennie z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi innego rodzaju, należy klasyfikować w kategoriach F20-F29. Objawy psychotyczne w chorobach afektywnych, które nie są zgodne z nastrojem, nie uzasadniają rozpoznania zaburzeń schizoafektywnych.)
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
Inne:
 • (Zaburzenia urojeniowe lub omamowe, które nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.-), uporczywych zaburzeń urojeniowych (F22.-), ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (F23.-), psychotycznych postaci epizodu maniakalnego (F30.2) ani ciężkiego epizodu depresyjnego (F32.3).)
Obejmuje:
 • Przewlekła psychoza omamowa
F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna
Nie obejmuje:
 • psychoza organiczna lub objawowa BNO (F09)
 • zaburzenia psychiczne BNO (F99)
Obejmuje:
 • Psychoza BNO