V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
 • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-)
Inne:
 • (Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu o nieznanej etiologii,charakteryzująca się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zwykle trudny do ustalenia. Choroba rozwija się powoli, lecz stale postępuje przez okres kilku lat.)
F01 Otępienie naczyniowe
Inne:
 • (Otępienie naczyniowe to wynik udarów mózgu wtórnych do schorzeń naczyniowych, w tym choroby nadciśnieniowej naczyń mózgu. Zawały są zazwyczaj niewielkich rozmiarów, ale ich efekty kumulują się w czasie. Objawy pojawiają się zazwyczaj w zaawansowanym wieku.)
Obejmuje:
 • otępienie miażdżycowe
F02 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • (Przypadki otępienia spowodowane lub potencjalnie spowodowane przez czynniki inne niż choroba Alzheimera lub choroby naczyń mózgowych. Objawy mogą wystąpić w dowolnym okresie życia, choć rzadko w podeszłym wieku.)
F03 Otępienie nieokreślone
Nie obejmuje:
 • otępienie starcze z majaczeniem lub ostrym stanem zaburzeń świadomości (F05.1)
 • starość BNO (R54)
Obejmuje:
 • otępienie przedstarcze BNO
 • Otępienie starcze:BNO
 • Otępienie starcze:typu depresyjnego lub paranoidalnego
 • Pierwotnie zwyradniające otępienie BNO
 • Psychoza przedstarcza BNO
 • Psychoza starcza BNO
F04 Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Inne:
 • (W zespole tym dominuje upośledzenie świeżej i dawnej pamięci, z zachowaniem bezpośredniego przypominania, ze znacznie zredukowaną możliwością uczenia się nowego materiału i zaburzeniami orientacji w czasie. Istotnym objawem mogą być konfabulacje, ale postrzeganie i inne funkcje poznawcze, w tym także sprawność intelektualna, są zwykle zachowane. Rokowanie jest uzależnione od przebiegu choroby podstawowej.)
Nie obejmuje:
 • amnezja:BNO (R41.3)
 • amnezja:dysocjacyjna (F44.0)
 • amnezja:następcza (R41.1)
 • amnezja:wsteczna (R41.2)
 • Zespół Korsakowa:spowodowany przez alkohol lub nieokreślony (F10.6)
 • Zespół Korsakowa:spowodowany przez inne substancje psychoaktywne (F11-F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
Obejmuje:
 • Psychoza lub zespół Korsakowa, niealkoholowy
F05 Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Inne:
 • (Jest to nieswoisty etiologicznie organiczny zespół mózgowy, charakteryzujący się równoczesnymi zaburzeniami świadomości i uwagi, postrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji oraz rytmu sen-czuwanie. Czas trwania jest zmienny, a stopień nasilenia waha się od lekkiego do bardzo głębokiego.)
Nie obejmuje:
 • majaczenie drżenne spowodowane przez alkohol lub nieokreślone (F10.4)
Obejmuje:
 • ostra lub podostra:psychoza zakaźna
 • ostra lub podostra:reakcja organiczna
 • ostry lub podostry:stan przymglenia (niealkoholowy)
 • ostry lub podostry:zespół mózgowy
 • ostry lub podostry:zespół psychoorganiczny
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
Inne:
 • (Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.)
Nie obejmuje:
 • stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10-F19)
 • stany związane z:majaczeniem (F05.-)
 • stany związane z:otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00-F03
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Inne:
 • (Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące chorobie, uszkodzeniu lub dysfunkcji mózgu.)
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
Nie obejmuje:
 • psychoza BNO (F29)
Obejmuje:
 • Psychoza:objawowa BNO
 • Psychoza:organiczna BNO