IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E40-E46 Niedożywienie
Inne:
 • (Stopień niedożywienia zazwyczaj określa się na podstawie masy ciała, wyrażonej w postaci odchylenia standardowego od średniej wartości dla populacji referencyjnej. Jeśli dostępny jest jeden lub więcej wcześniejszych pomiarów, na niedożywienie wskazuje również brak przyrostu masy ciała u dzieci lub jej obniżenie u dzieci i dorosłych. Jeśli natomiast dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas rozpoznanie opiera się na prawdopodobieństwie i nie jest jednoznaczne bez wykonania dodatkowych badań klinicznych lub laboratoryjnych. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwy pomiar masy ciała, należy zwrócić szczególną uwagę na cechy kliniczne pacjenta.)
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoborów białkowo-energetycznych (E64.0)
 • niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50-D53)
 • wygłodzenie (T73.0)
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.-)
 • zespół wyniszczenia (B22.2)
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
Nie obejmuje:
 • kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)
Obejmuje:
 • Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem