I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A50 Kiła wrodzona
A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
Inne:
 • (Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.)
Obejmuje:
 • Kiła wrodzona wczesna:skórna
 • Kiła wrodzona wczesna:śluzówkowo-skórna
 • Kiła wrodzona wczesna:trzewna
 • Kiłowe wrodzone wczesne:osteochondropatie
 • Kiłowe wrodzone wczesne:patologie gałki ocznej
 • Kiłowe wrodzone wczesne:zapalenie gardła
 • Kiłowe wrodzone wczesne:zapalenie krtani
 • Kiłowe wrodzone wczesne:zapalenie płuc
 • Kiłowe wrodzone wczesne:zapalenie śluzówki nosa
A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
Inne:
 • (Kiła wrodzona bez objawów klinicznych, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca do ukończenia drugiego roku życia.)
A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
Inne:
 • (Kiła wrodzona BNO do ukończenia drugiego roku życia.)
A50.3 Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
Nie obejmuje:
 • triada Hutchinsona (A50.5)
Obejmuje:
 • Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej NGI (H58.8)
 • Kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki (H19.2)
A50.4 Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń psychicznych.
Nie obejmuje:
 • triada Hutchinsona (A50.5)
Obejmuje:
 • Kiłowa wrodzona późna polineuropatia (G63.0)
 • Kiłowe wrodzone późne:zapalenie mózgu (G05.0)
 • Kiłowe wrodzone późne:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01)
 • Młodzieńcze porażenie postępujące
 • Młodzieńczy:wiąd rdzenia
 • Młodzieńczy:wiąd rdzenia z porażeniami
 • Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
Inne:
 • (Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu drugiego roku życia.)
Obejmuje:
 • Hutchinsona:triada
 • Hutchinsona:zęby
 • Kiłowy nos siodełkowy
 • Późna wrodzona:kiła układu krążenia (I98.0)
 • Późna wrodzona:kiłowa:artropatia (M03.1)
 • Późna wrodzona:kiłowa:osteochondropatia (M90.2)
 • Stawy Cluttona (M03.1)
A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
Inne:
 • (Kiła wrodzona bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca po ukończeniu drugiego roku życia.)
A50.7 Kiła wrodzona późna, nieokreślona
Inne:
 • (Kiła wrodzona BNO po ukończeniu drugiego roku życia.)
A50.9 Kiła wrodzona, nieokreślona