M83 Osteomalacja dorosłych

EN: Adult osteomalacia
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M83.0 Osteomalacja połogowa
  EN: Puerperal osteomalacia
 • M83.1 Osteomalacja starcza
  EN: Senile osteomalacia
 • M83.2 Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
  EN: Adult osteomalacia due to malabsorption
  • Osteomalacja dorosłych w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania
   EN: Postsurgical malabsorption osteomalacia in adults
 • M83.3 Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania
  EN: Adult osteomalacia due to malnutrition
 • M83.4 Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu
  EN: Aluminium bone disease
 • M83.5 Inna polekowa osteomalacja dorosłych
  EN: Other drug-induced osteomalacia in adults
 • M83.8 Inna osteomalacja dorosłych
  EN: Other adult osteomalacia
 • M83.9 Osteomalacja dorosłych, nieokreślona
  EN: Adult osteomalacia, unspecified
Powiązane kody: