M80 Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi

EN: Osteoporosis with pathological fracture
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • M81 Osteoporoza bez złamań patologicznych
  EN: Osteoporosis without pathological fracture
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M84.4 Złamanie patologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Pathological fracture, not elsewhere classified
  • Złamanie patologiczne BNO
   EN: Pathological fracture NOS
 • M81.0 Osteoporoza pomenopauzalna
  EN: Postmenopausal osteoporosis
 • M81.4 Osteoporoza polekowa
  EN: Drug-induced osteoporosis
 • M81.5 Osteoporoza idiopatyczna
  EN: Idiopathic osteoporosis
 • M81.8 Inne postacie osteoporozy
  EN: Other osteoporosis
  • Osteoporoza starcza
   EN: Senile osteoporosis
 • O64.1 Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego
  EN: Obstructed labour due to breech presentation
 • O64.2 Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
  EN: Obstructed labour due to face presentation
  • Poród patologiczny z powodu ułożenia bródkowego
   EN: Obstructed labour due to chin presentation
 • O64.3 Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego
  EN: Obstructed labour due to brow presentation
 • O64.4 Poród patologiczny z powodu przodowania barku
  EN: Obstructed labour due to shoulder presentation
  • Wypadnięcie rączki
   EN: Prolapsed arm
 • O65.0 Poród patologiczny z powodu zniekształcenia miednicy
  EN: Obstructed labour due to deformed pelvis
 • O66.0 Poród patologiczny z powodu dystocji barkowej
  EN: Obstructed labour due to shoulder dystocia
  • Uwięźnięcie barków
   EN: Impacted shoulders
 • O66.1 Poród patologiczny z powodu bliźniąt zahaczonych
  EN: Obstructed labour due to locked twins
 • E66.8 Inne postacie otyłości
  EN: Other obesity
  • Otyłość patologiczna
   EN: Morbid obesity
 • F10.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F11.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F12.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F13.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F14.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F15.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication