M77 Inne entezopatie

EN: Other enthesopathies
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
  EN: Medial epicondylitis
 • M77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznego
  EN: Lateral epicondylitis
  • Łokieć tenisisty
   EN: Tennis elbow
 • M77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstka
  EN: Periarthritis of wrist
 • M77.3 Ostroga kości piętowej
  EN: Calcaneal spur
 • M77.4 Bolesność śródstopia
  EN: Metatarsalgia
 • M77.5 Inne entezopatie stopy
  EN: Other enthesopathy of foot
 • M77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Other enthesopathies, not elsewhere classified
 • M77.9 Entezopatia, nieokreślona
  EN: Enthesopathy, unspecified
  • Ostroga kostna BNO
   EN: Bone spur NOS
  • Zapalenie torebki stawowej BNO
   EN: Capsulitis NOS
  • Zapalenie okołostawowe BNO
   EN: Periarthritis NOS
  • Zapalenie ścięgna BNO
   EN: Tendinitis NOS
Powiązane kody:
 • M76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
  EN: Other enthesopathies of lower limb, excluding foot
  • Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
   EN: Anterior tibial syndrome
  • Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
   EN: Posterior tibial tendinitis
 • M76 Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
  EN: Enthesopathies of lower limb, excluding foot
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • N00.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N01.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N02.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N03.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N04.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N05.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N06.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • N07.8 Inne
  EN: Other
  • Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO
   EN: Proliferative glomerulonephritis NOS
 • D56.8 Inne talasemie
  EN: Other thalassaemias
 • D58.2 Inne hemoglobinopatie
  EN: Other haemoglobinopathies
  • Nieprawidłowa hemoglobina BNO
   EN: Abnormal haemoglobin NOS
  • Wrodzona niedokrwistość z ciałkami Heinza
   EN: Congenital Heinz body anaemia
  • Choroba:
   EN: Disease:
   • Hb-C
    EN: Hb-C
   • Hb-D
    EN: Hb-D
   • Hb-E
    EN: Hb-E
  • Hemoglobinopatia BNO
   EN: Haemoglobinopathy NOS
  • Choroba hemolityczna z nietrwałą hemoglobiną
   EN: Unstable haemoglobin haemolytic disease
 • D64 Inne niedokrwistości
  EN: Other anaemias
 • D74.8 Inne methemoglobinemie
  EN: Other methaemoglobinaemias
  • Methemoglobinemia nabyta (z sulfohemoglobinemią)
   EN: Acquired methaemoglobinaemia (with sulfhaemoglobinaemia)
  • Methemoglobinemia toksyczna
   EN: Toxic methaemoglobinaemia
 • B35.8 Inne grzybice
  EN: Other dermatophytoses
  • Dermatofitoza:
   EN: Dermatophytosis:
   • rozsiana
    EN: disseminated
   • ziarniniakowa
    EN: granulomatous
 • B46.8 Inne mukormykozy
  EN: Other zygomycoses
  • Zakażenie wywołane przez Entomophthora
   EN: Entomophthoromycosis
 • B65.8 Inne schistosomatozy
  EN: Other schistosomiases
  • Zakażenie wywołane przez Schistosoma:
   EN: Infection due to Schistosoma:
   • intercalatum
    EN: intercalatum
   • mattheei
    EN: mattheei
   • mekongi
    EN: mekongi
 • B74.8 Inne filariozy
  EN: Other filariases
  • Dirofilarioza
   EN: Dirofilariasis
 • B83 Inne robaczyce
  EN: Other helminthiases
 • B88 Inne infestacje
  EN: Other infestations