F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

EN: Specific personality disorders
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • F60.0 Osobowość paranoiczna
  EN: Paranoid personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • ekspansywno-paranoiczna
    EN: expansive paranoid
   • fanatyczna
    EN: fanatic
   • pieniacza
    EN: querulant
   • paranoidalna
    EN: paranoid
   • sensytywno-paranoiczna
    EN: sensitive paranoid
 • F60.1 Osobowość schizoidalna
  EN: Schizoid personality disorder
 • F60.2 Osobowość dyssocjalna
  EN: Dissocial personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • amoralna
    EN: amoral
   • antyspołeczna
    EN: antisocial
   • aspołeczna
    EN: asocial
   • psychopatyczna
    EN: psychopathic
   • socjopatyczna
    EN: sociopathic
 • F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
  EN: Emotionally unstable personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • agresywna
    EN: aggressive
   • „borderline”
    EN: borderline
   • impulsywna
    EN: explosive
 • F60.4 Osobowość histrioniczna
  EN: Histrionic personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • histeryczna
    EN: hysterical
   • psychoinfantylna
    EN: psychoinfantile
 • F60.5 Osobowość anankastyczna
  EN: Anankastic personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • kompulsyjna
    EN: compulsive
   • obsesyjna
    EN: obsessional
   • obsesyjno-kompulsyjna
    EN: obsessive-compulsive
 • F60.6 Osobowość lękliwa [unikająca]
  EN: Anxious [avoidant] personality disorder
 • F60.7 Osobowość zależna
  EN: Dependent personality disorder
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • asteniczna
    EN: asthenic
   • nieadekwatna
    EN: inadequate
   • bierna
    EN: passive
   • samoponiżająca się
    EN: self-defeating
 • F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
  EN: Other specific personality disorders
  • Osobowość:
   EN: Personality (disorder):
   • ekscentryczna
    EN: eccentric
   • uległa
    EN: "haltlose" type
   • niedojrzała
    EN: immature
   • narcystyczna
    EN: narcissistic
   • bierno-agresywna
    EN: passive-aggressive
   • psychoneurotyczna
    EN: psychoneurotic
 • F60.9 Zaburzenia osobowości, nieokreślone
  EN: Personality disorder, unspecified
  • Nerwica charakteru BNO
   EN: Character neurosis NOS
  • Osobowość patologiczna BNO
   EN: Pathological personality NOS
Powiązane kody:
 • F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
  EN: Specific speech articulation disorder
  • Rozwojowe:
   EN: Developmental:
   • zaburzenie fonologiczne
    EN: phonological disorder
   • zaburzenie artykulacji
    EN: speech articulation disorder
  • Dyslalia
   EN: Dyslalia
  • Czynnościowe zaburzenia artykulacji
   EN: Functional speech articulation disorder
  • Lambdacyzm
   EN: Lalling
 • F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania
  EN: Specific reading disorder
  • Czytanie „do tyłu”
   EN: "Backward reading"
  • Dysleksja rozwojowa
   EN: Developmental dyslexia
  • Specyficzne opóźnienie w czytaniu
   EN: Specific reading retardation
 • F81.1 Specyficzne zaburzenia ortograficzne
  EN: Specific spelling disorder
  • Specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania)
   EN: Specific spelling retardation (without reading disorder)
 • F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
  EN: Specific disorder of arithmetical skills
  • Rozwojowa akalkulia
   EN: Developmental acalculia
  • Rozwojowe zaburzenia arytmetyczne
   EN: Developmental arithmetical disorder
  • Rozwojowy zespół Gerstmanna
   EN: Developmental Gerstmann's syndrome
 • F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
  EN: Mixed specific developmental disorders
 • F21 Zaburzenie schizotypowe
  EN: Schizotypal disorder
  • Utajona reakcja schizofreniczna
   EN: Latent schizophrenic reaction
  • Schizofrenia:
   EN: Schizophrenia:
   • typu borderline
    EN: borderline
   • utajona
    EN: latent
   • prepsychotyczna
    EN: prepsychotic
   • zwiastunowa
    EN: prodromal
   • rzekomonerwicowa
    EN: pseudoneurotic
   • rzekomopsychopatyczna
    EN: pseudopsychopathic
  • Schizotypowe zaburzenia osobowości
   EN: Schizotypal personality disorder
 • F34.0 Cyklotymia
  EN: Cyclothymia
  • Afektywne zaburzenia osobowości
   EN: Affective personality disorder
  • Osobowość cykloidalna
   EN: Cycloid personality
  • Osobowość cyklotymiczna
   EN: Cyclothymic personality
 • F34.1 Dystymia
  EN: Dysthymia
  • Nerwica depresyjna
   EN: Depressive neurosis
  • Depresyjne zaburzenia osobowości
   EN: Depressive personality disorder
  • Depresja nerwicowa
   EN: Neurotic depression
  • Przewlekła depresja lękowa
   EN: Persistent anxiety depression
 • F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
  EN: Specific developmental disorders of scholastic skills
 • F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
  EN: Specific developmental disorder of motor function
  • Zespół „niezgrabnego dziecka”
   EN: Clumsy child syndrome
  • Rozwojowe zaburzenia koordynacji
   EN: Developmental coordination disorder
  • Rozwojowa dyspraksja
   EN: Developmental dyspraxia
 • F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
  EN: Organic personality disorder
  • Organiczna:
   EN: Organic:
   • osobowość pseudopsychopatyczna
    EN: pseudopsychopathic personality
   • osobowość pseudoupośledzona
    EN: pseudoretarded personality
  • Zespół:
   EN: Syndrome:
   • płata czołowego
    EN: frontal lobe
   • zaburzeń osobowości w padaczce skroniowej
    EN: limbic epilepsy personality
   • po lobotomii
    EN: lobotomy
   • po leukotomii
    EN: postleucotomy
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F11.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F14.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F15.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F16.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F17.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F18.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour