XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z30-Z39 Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem
Z35 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka
Z35.2 Nadzór nad ciążą z innymi informacjami obciążającymi wywiad położniczy
Obejmuje:
  • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:stanach sklasyfikowanych w kategoriach O10-O92
  • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:urodzeniu martwym
  • Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:zgonie noworodka