V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Inne:
 • (W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.-), mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.-) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.-) to ściśle zintegrowane i trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.)
F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Inne:
 • (Zaburzenia zachowania i osobowości dorosłych, które powstają po przeżyciach związanych z katastrofą czy długotrwałej sytuacji stresowej lub po ciężkiej chorobie psychicznej u osób, które przedtem nie wykazywały zaburzeń osobowości. Rozpoznanie można postawić jedynie wtedy, gdy dochodzi do wyraźnej i trwałej zmiany w dotychczasowym sposobie postrzegania, odnoszenia się do innych czy myślenia o sobie i otoczeniu. Zmiany osobowości powinny być znaczne i związane z niedostosowanymi i sztywnymi zachowaniami, które nie występowały przed patogennym przeżyciem. Zmiana ta nie może być bezpośrednim wyrazem innego zaburzenia psychicznego czy objawem rezydualnym wcześniej przebytej choroby psychicznej.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu (F07.-)
F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofie
Inne:
 • (Trwałe zmiany osobowości, które następują po przeżyciach związanych z katastrofą i utrzymują się co najmniej dwa lata. Stres musi być tak skrajnie nasilony, że nie ma potrzeby uwzględniania stopnia osobniczej wrażliwości dla zrozumienia jego głębokiego wpływu na osobowość. Zaburzenie charakteryzuje wroga lub nieufna postawa wobec otaczającego świata, wycofanie z życia społecznego, uczucie pustki lub beznadziejności, stałe uczucie napięcia i rozdrażnienia jako wynik zagrożenia i wyobcowania. Pourazowe zaburzenia stresowe (F43.1) mogą poprzedzać ten typ zaburzeń.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenie stresowe pourazowe (F43.1)
Obejmuje:
 • Zmiany osobowości po:dłuższej ekspozycji na sytuacje zagrażające życiu, np. u ofiar terroryzmu
 • Zmiany osobowości po:dłuższej niewoli ze stałym zagrożeniem śmiercią
 • Zmiany osobowości po:klęsce żywiołowej
 • Zmiany osobowości po:przeżyciach w obozie koncentracyjnym
 • Zmiany osobowości po:torturach
F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
Inne:
 • (Zmiany osobowości utrzymujące się co najmniej dwa lata, związane z traumatycznymi doświadczeniami wynikającymi z przebytej ciężkiej choroby psychicznej. Zmian tych nie można przypisywać prepsychotycznym zaburzeniom osobowości. Trzeba je różnicować ze schizofrenią rezydualną oraz innymi stanami niepełnego wyzdrowienia po poprzedzającej chorobie psychicznej. Ten typ zaburzeń charakteryzuje nadmierna zależność od innych oraz roszczeniowa postawa; przekonanie o zmianie lub stygmatyzacji przez chorobę, prowadzące do niemożności nawiązania czy utrzymania bliskich i przyjaznych stosunków z ludźmi i do społecznej izolacji; bierność, ograniczenie zainteresowań i umiejętności wykorzystania wolnego czasu; stałe narzekanie na różne dolegliwości, co może iść w parze ze skargami hipochondrycznymi i wejściem w rolę chorego; nastrój dysforyczny lub chwiejny, niezwiązany z obecnym czy przebytym zaburzeniem psychicznym, z rezydualnymi objawami afektywnymi oraz długotrwałe problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.)
F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
Obejmuje:
 • Zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego
F62.9 Trwała zmiana osobowości, nieokreślona