V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Inne:
 • (W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.-), mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.-) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.-) to ściśle zintegrowane i trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.)
F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
Inne:
 • (Są to głębokie zaburzenia osobowości i behawioralnych tendencji jednostki, które nie są bezpośrednim następstwem choroby, urazu czy innego uszkodzenia mózgu ani innego zaburzenia psychicznego. Zazwyczaj obejmują kilka wymiarów osobowości, prawie zawsze skojarzonych z odczuwaniem znacznej przykrości osobistej i zerwaniem więzi społecznych. Zaburzenia te pojawiają się już w okresie dzieciństwa lub pokwitania i utrzymują się w wieku dojrzałym.)
F60.0 Osobowość paranoiczna
Inne:
 • (Zaburzenia osobowości, które charakteryzuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia, niezdolność do wybaczania zniewag, podejrzliwość i tendencja do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, nawracająca podejrzliwość bez uzasadnienia, dotycząca seksualnej wierności współmałżonka czy partnera i nieustępliwość w obronie własnych praw. Może też występować tendencja do nadmiernego poczucia własnej wartości oraz często przesadne odnoszenie wydarzeń do siebie.)
Nie obejmuje:
 • paranoidalna:psychoza (F22.0)
 • paranoidalna:schizofrenia (F20.0)
 • paranoja (F22.0)
 • paranoja pieniacza (F22.8)
 • stan paranoidalny (F22.0)
Obejmuje:
 • Osobowość:ekspansywno-paranoiczna
 • Osobowość:fanatyczna
 • Osobowość:paranoidalna
 • Osobowość:pieniacza
 • Osobowość:sensytywno-paranoiczna
F60.1 Osobowość schizoidalna
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się wycofaniem z kontaktów emocjonalnych, społecznych i innych, tendencją do fantazjowania, działania w samotności i introspekcji; ograniczeniem zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności.)
Nie obejmuje:
 • schizofrenia (F20.-)
 • zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa (F84.5)
 • zaburzenia schizotypowe (F21)
 • zaburzenie urojeniowe (F22.0)
 • zespół Aspergera (F84.5)
F60.2 Osobowość dyssocjalna
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się lekceważeniem zobowiązań społecznych, nieliczeniem się z uczuciami innych, znaczącą niewspółmiernością pomiędzy zachowaniami a obowiązującymi normami społecznymi. Zachowanie to niełatwo ulega zmianie po różnych negatywnych doświadczeniach, włącznie z karaniem. Tolerancja na frustrację jest niska, podobnie jak próg zachowań agresywnych, w tym także czynów gwałtownych. Występuje również tendencja do obwiniania innych lub uciekanie się do pozornie prawdopodobnych racjonalizacji zachowań, które powodują konflikty z otoczeniem.)
Nie obejmuje:
 • osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3)
 • zaburzenia zachowania (F91.-)
Obejmuje:
 • Osobowość:amoralna
 • Osobowość:antyspołeczna
 • Osobowość:aspołeczna
 • Osobowość:psychopatyczna
 • Osobowość:socjopatyczna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
Inne:
 • (Cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań. Nastrój zmienny i nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczepnych i konfliktów z innymi, szczególnie wtedy, gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem. Wyodrębniono dwa rodzaje tych zaburzeń: typ impulsywny, którego cechą dominującą jest niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych oraz typ „borderline”, w którym dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi oraz tendencja do działań samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych.)
Nie obejmuje:
 • osobowość dyssocjalna (F60.2)
Obejmuje:
 • Osobowość:agresywna
 • Osobowość:„borderline”
 • Osobowość:impulsywna
F60.4 Osobowość histrioniczna
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się płytką i chwiejną uczuciowością, tendencją do dramatyzowania, teatralności, przesadną ekspresją emocjonalną, sugestywnością, egocentryzmem, pobłażliwością wobec siebie, nieuwzględnianiem potrzeb innych, nadmierną uraźliwością oraz pragnieniem admiracji, uznania i potrzebą podniet.)
Obejmuje:
 • Osobowość:histeryczna
 • Osobowość:psychoinfantylna
F60.5 Osobowość anankastyczna
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się tendencją do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, nadmierną skrupulatnością, potrzebą sprawdzania i zajmowania się drobiazgami, sztywnością, uporem i ostrożnością. Mogą pojawiać się uporczywe, niepożądane myśli czy popędy, które nie osiągają nasilenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.-)
Obejmuje:
 • Osobowość:kompulsyjna
 • Osobowość:obsesyjna
 • Osobowość:obsesyjno-kompulsyjna
F60.6 Osobowość lękliwa [unikająca]
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się uczuciem napięcia, lęku, niepewności i poczucia niższości, pragnieniem akceptacji i uznania, nadmierną wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zawężeniem osobistych więzi społecznych oraz tendencją do unikania niektórych działań przez stałe wyolbrzymianie potencjalnego zagrożenia lub ryzyka w codziennych sytuacjach.)
F60.7 Osobowość zależna
Inne:
 • (Zaburzenie osobowości charakteryzujące się biernym opieraniem się na innych w podejmowaniu mniej lub bardziej ważnych decyzji życiowych, nadmierną obawą przed porzuceniem, poczuciem bezradności i niekompetencji, bierną uległością wobec życzeń starszych od siebie i innych oraz niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań. Brak napędu może przejawiać się zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej. Często występuje skłonność do przenoszenia odpowiedzialności na innych.)
Obejmuje:
 • Osobowość:asteniczna
 • Osobowość:bierna
 • Osobowość:nieadekwatna
 • Osobowość:samoponiżająca się
F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
Obejmuje:
 • Osobowość:bierno-agresywna
 • Osobowość:ekscentryczna
 • Osobowość:narcystyczna
 • Osobowość:niedojrzała
 • Osobowość:psychoneurotyczna
 • Osobowość:uległa
F60.9 Zaburzenia osobowości, nieokreślone
Obejmuje:
 • Nerwica charakteru BNO
 • Osobowość patologiczna BNO