V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Zaburzenia nastroju, które utrzymują się przewlekle, mają zmienne nasilenie, przy czym większość epizodów nie osiąga nasilenia pozwalającego na rozpoznanie hipomanii ani epizodów depresji łagodnej. Ponieważ zaburzenia te utrzymują się przez wiele lat, a niekiedy przez większą część dorosłego życia pacjenta, są one przyczyną znacznego przygnębienia i istotnie ograniczają możliwości życiowe pacjenta. W niektórych przypadkach na uporczywe zaburzenia nastroju mogą nakładać się nawracające lub jednorazowe epizody manii lub depresji.)
F34.0 Cyklotymia
Inne:
 • (Utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych okresów depresji i łagodnie wzmożonego samopoczucia, które nie są na tyle nasilone i długotrwałe, aby można było rozpoznać zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.-) lub zaburzenia depresyjne nawracające (F33.-). Cyklotymia występuje często u krewnych pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. U niektórych osób z cyklotymią mogą występować zaburzenia afektywne dwubiegunowe.)
Obejmuje:
 • Afektywne zaburzenia osobowości
 • Osobowość cykloidalna
 • Osobowość cyklotymiczna
F34.1 Dystymia
Inne:
 • (Przewlekłe obniżenie nastroju, trwające przynajmniej przez kilka lat, które nie jest wystarczająco ciężkie lub w którym poszczególne epizody nie są na tyle długotrwałe, aby można było rozpoznać nawracające zaburzenia depresyjne o nasileniu ciężkim, umiarkowanym lub łagodnym (F33.-).)
Nie obejmuje:
 • depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa) (F41.2)
Obejmuje:
 • Depresja nerwicowa
 • Depresyjne zaburzenia osobowości
 • Nerwica depresyjna
 • Przewlekła depresja lękowa
F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone