V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F30 Epizod maniakalny
Inne:
 • (Zaliczone do tej grupy kategorie diagnostyczne dotyczą wyłącznie pojedynczego epizodu chorobowego. Epizody hipomanii lub manii stwierdzone u osób, które przebyły wcześniej zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, mania, zespoły mieszane) należy zaliczyć do zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (F31.-).)
Obejmuje:
 • zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Inne:
 • (Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające epizody hipomanii lub manii.)
Nie obejmuje:
 • cyklotymia (F34.0)
 • zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.-)
Obejmuje:
 • maniakalno-depresyjna:choroba
 • maniakalno-depresyjna:psychoza
 • maniakalno-depresyjna:reakcja
F32 Epizod depresyjny
Inne:
 • (W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony. Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy somatyczne: utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania, wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż zwykle), narastanie depresji w godzinach porannych, wyraźne zahamowanie psychoruchowe, pobudzenie ruchowe, utrata apetytu, ubytek masy ciała i utrata libido. W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można określić jako łagodny, umiarkowany lub ciężki.)
Nie obejmuje:
 • nawracające zaburzenia depresyjne (F33.-)
 • stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.- (F92.0)
 • zaburzenia przystosowania (F43.2)
Obejmuje:
 • pojedynczy epizod:depresji psychogennej
 • pojedynczy epizod:depresji reaktywnej
 • pojedynczy epizod:reakcji depresyjnej
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
Inne:
 • (Zaburzenia te cechują się powtarzającymi się epizodami depresji, opisanej jako epizod depresyjny (F32.-), bez jakichkolwiek niezależnych epizodów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii (mania) w przeszłości. Bezpośrednio po epizodzie depresyjnym mogą jednak wystąpić krótkotrwałe stany podwyższenia nastroju i zwiększonej aktywności (hipomania), niekiedy związane ze stosowaniem leczenia przeciwdepresyjnego. Cięższe postacie nawracających zaburzeń depresyjnych (F33.2 i F33.3) wykazują wiele cech wspólnych z wcześniejszymi koncepcjami diagnostycznymi, takimi jak: depresja w przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej, melancholia, depresja witalna i depresja endogenna. Pierwszy epizod może wystąpić w każdym wieku, począwszy od dzieciństwa aż do wieku podeszłego. Początek bywa ostry lub powolny, czas trwania od kilku tygodni do wielu miesięcy. Ryzyko pojawienia się epizodu maniakalnego u chorych z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi nigdy całkowicie nie znika, niezależnie od liczby przebytych epizodów depresyjnych. W przypadku pojawienia się epizodu maniakalnego rozpoznanie należy zmienić na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.-).)
Nie obejmuje:
 • nawracające krótkotrwałe epizody depresyjne (F38.1)
Obejmuje:
 • nawracające epizody:depresji psychogennej
 • nawracające epizody:depresji reaktywnej
 • nawracające epizody:reakcji depresyjnej
 • zaburzenie depresyjne zależne od pory roku
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Zaburzenia nastroju, które utrzymują się przewlekle, mają zmienne nasilenie, przy czym większość epizodów nie osiąga nasilenia pozwalającego na rozpoznanie hipomanii ani epizodów depresji łagodnej. Ponieważ zaburzenia te utrzymują się przez wiele lat, a niekiedy przez większą część dorosłego życia pacjenta, są one przyczyną znacznego przygnębienia i istotnie ograniczają możliwości życiowe pacjenta. W niektórych przypadkach na uporczywe zaburzenia nastroju mogą nakładać się nawracające lub jednorazowe epizody manii lub depresji.)
F38 Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Jakiekolwiek inne zaburzenia nastroju, których nasilenie lub czas trwania nie pozwalają zaliczyć ich do kategorii F30-F34.)
F39 Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
Obejmuje:
 • Psychoza afektywna BNO