V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
  • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
  • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
Inne:
  • (Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.)
Nie obejmuje:
  • stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10-F19)
  • stany związane z:majaczeniem (F05.-)
  • stany związane z:otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00-F03
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
  • (Zaburzenia te charakteryzują się zmianą nastroju lub afektu, której zwykle towarzyszą zmiany w poziomie ogólnej aktywności, zaburzenia depresyjne, hipomaniakalne, maniakalne lub dwubiegunowe (patrz F30-F38), lecz wynikają z zaburzeń organicznych.)
Nie obejmuje:
  • zaburzenia nastroju nieorganiczne lub nieokreślone (F30-F39)