V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
 • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F03 Otępienie nieokreślone
Nie obejmuje:
 • otępienie starcze z majaczeniem lub ostrym stanem zaburzeń świadomości (F05.1)
 • starość BNO (R54)
Obejmuje:
 • otępienie przedstarcze BNO
 • Otępienie starcze:BNO
 • Otępienie starcze:typu depresyjnego lub paranoidalnego
 • Pierwotnie zwyradniające otępienie BNO
 • Psychoza przedstarcza BNO
 • Psychoza starcza BNO