V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
  • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
  • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F02 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
  • (Przypadki otępienia spowodowane lub potencjalnie spowodowane przez czynniki inne niż choroba Alzheimera lub choroby naczyń mózgowych. Objawy mogą wystąpić w dowolnym okresie życia, choć rzadko w podeszłym wieku.)
F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B22.0)
Inne:
  • (Otępienie rozwijające się w przebiegu zakażenia wirusem HIV przy braku innych chorób lub zaburzeń współistniejących poza zakażeniem HIV, które mogłyby wyjaśniać występujące objawy.)