I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
  • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
  • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
  • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
  • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
  • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
  • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
  • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B00-B09 Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B05 Odra
Nie obejmuje:
  • podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)
Obejmuje:
  • odra
B05.9 Odra bez powikłań
Obejmuje:
  • Odra BNO