XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
  • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
X60-X84 Zamierzone samouszkodzenie
Inne:
  • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Obejmuje:
  • celowe samouszkodzenie lub zatrucie
  • samobójstwo (próba samobójcza)
X83 Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
Obejmuje:
  • zamierzone samouszkodzenie przez:porażenie prądem
  • zamierzone samouszkodzenie przez:rozbicie jednostki latającej
  • zamierzone samouszkodzenie przez:substancje żrące, z wyjątkiem zatrucia