XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
V01-V99 Wypadki komunikacyjne
Inne:
 • (Ten rozdział składa się z 12 grup. Grupy odnoszące się do wypadków w komunikacji lądowej (V01-V89) odzwierciedlają sposób poruszania się ofiar i zostały dodatkowo podzielone w celu umożliwienia określenia drugiego uczestnika wypadku lub typu zdarzenia. Pojazd, którym poruszała się ofiara, należy zakodować przy użyciu pierwszych dwóch znaków, jako że stanowi on najistotniejszy czynnik dla celów prewencyjnych.)
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X81-X83)
 • napaść przez przejechanie pojazdem (Y03)
 • wypadki z udziałem osób zajmujących się konserwacją lub naprawą urządzeń komunikacyjnych lub pojazdów (niebędących w ruchu), chyba że uraz został spowodowany przez inny pojazd będący w ruchu (W00-X59)
 • wypadki związane z pojazdami, lecz niewynikające z zagrożeń typowych dla środków transportu, np. obrażenia doznane podczas bójki na pokładzie statku, u pasażera pojazdu transportowego podczas klęski żywiołowej, zmiażdżenie palca podczas zamykania drzwi samochodu (W00-X59)
 • zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (Y31-Y33)
V70-V79 Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • minibus (V40-V49)
V70 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
Nie obejmuje:
 • kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V76)
V71 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V72 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V73 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V74 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V75 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V76 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
Obejmuje:
 • kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem
V77 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
V78 Użytkownik autobusu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V70.])
Obejmuje:
 • wywrócenie:bez kolizji
 • wywrócenie:BNO
V79 Użytkownik autobusu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym