XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
V01-V99 Wypadki komunikacyjne
Inne:
 • (Ten rozdział składa się z 12 grup. Grupy odnoszące się do wypadków w komunikacji lądowej (V01-V89) odzwierciedlają sposób poruszania się ofiar i zostały dodatkowo podzielone w celu umożliwienia określenia drugiego uczestnika wypadku lub typu zdarzenia. Pojazd, którym poruszała się ofiara, należy zakodować przy użyciu pierwszych dwóch znaków, jako że stanowi on najistotniejszy czynnik dla celów prewencyjnych.)
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X81-X83)
 • napaść przez przejechanie pojazdem (Y03)
 • wypadki z udziałem osób zajmujących się konserwacją lub naprawą urządzeń komunikacyjnych lub pojazdów (niebędących w ruchu), chyba że uraz został spowodowany przez inny pojazd będący w ruchu (W00-X59)
 • wypadki związane z pojazdami, lecz niewynikające z zagrożeń typowych dla środków transportu, np. obrażenia doznane podczas bójki na pokładzie statku, u pasażera pojazdu transportowego podczas klęski żywiołowej, zmiażdżenie palca podczas zamykania drzwi samochodu (W00-X59)
 • zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (Y31-Y33)
V01-V09 Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • kolizja pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym środków poruszania się) (W51)
V10-V19 Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym
V20-V29 Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • trzykołowy pojazd mechaniczny (V30-V39)
Obejmuje:
 • motocykl z wózkiem bocznym
 • motorower
 • rower z silnikiem
 • skuter
V30-V39 Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • motocykl z wózkiem bocznym (V20-V29)
 • specjalny pojazd niedrogowy (V86)
Obejmuje:
 • trzykołowy rower z silnikiem
V40-V49 Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym
Obejmuje:
 • minibus
V50-V59 Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • ciężki środek transportu (V60-V69)
V60-V69 Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym
V70-V79 Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • minibus (V40-V49)
V80-V89 Inne wypadki w transporcie lądowym
V90-V94 Wypadki w komunikacji wodnej
Obejmuje:
 • wypadki rekreacyjnych jednostek pływających
V95-V97 Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej
V98-V99 Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne
Nie obejmuje:
 • wypadek pojazdu, typ pojazdu nieokreślony (V89)