VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G80-G83 Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
G81 Porażenie połowicze
Inne:
  • (Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy porażenie połowicze (całkowite) (niecałkowite) nie jest określone bardziej szczegółowo lub ma charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji rodzajów porażenia połowiczego związanych z dowolną etiologią.)
Nie obejmuje:
  • wrodzone mózgowe porażenie dziecięce (G80.-)