I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
  • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
  • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
  • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
  • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
  • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
  • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
  • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A80-A89 Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
  • następstwa:nagminnego porażenia dziecięcego (B91)
  • następstwa:wirusowego zapalenia mózgu (B94.1)