XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z76.0 Wydanie powtórnej recepty
Nie obejmuje:
 • powtórzenie recepty na środki antykoncepcyjne (Z30.4)
 • wydanie zaświadczenia lekarskiego (Z02.7)
Obejmuje:
 • Wydanie powtórnej recepty na:okulary
 • Wydanie powtórnej recepty na:przyrządy
 • Wydanie powtórnej recepty na:środki farmakologiczne
Z76.1 Nadzór zdrowotny i opieka nad podrzutkami
Z76.2 Nadzór medyczny i opieka nad innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
Obejmuje:
 • Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:choroba matki
 • Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:liczne rodzeństwo, uniemożliwiające lub utrudniające normalną opiekę
 • Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:oczekiwanie na przyjęcie do domu dziecka lub na adopcję
 • Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:złe warunki społeczno-ekonomiczne w domu
Z76.3 Zdrowa osoba towarzysząca osobie chorej
Z76.4 Inny pensjonariusz w zakładzie opieki zdrowotnej
Nie obejmuje:
 • bezdomność (Z59.0)
Z76.5 Symulacja [świadome udawanie]
Nie obejmuje:
 • udawane zaburzenia (F68.1)
 • wędrujący pacjent (F68.1)
Obejmuje:
 • Osoby symulujące chorobę (z oczywistą motywacją)
Z76.8 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach
Z76.9 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w nieokreślonych okolicznościach