XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Nie obejmuje:
 • niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną (Z58.6)
Z59.0 Bezdomność
Z59.1 Złe warunki mieszkaniowe
Nie obejmuje:
 • problemy związane ze środowiskiem fizycznym (Z58.-)
Obejmuje:
 • Brak ogrzewania
 • Ciasnota
 • Niekorzystne otoczenie
 • Usterki techniczne w domu uniemożliwiające odpowiednią opiekę
Z59.2 Niezgoda z sąsiadami, lokatorami i właścicielami
Z59.3 Problemy związane z przebywaniem w miejscach zamieszkania zbiorowego
Nie obejmuje:
 • wychowanie w instytucji (Z62.2)
Obejmuje:
 • Mieszkaniec internatu
Z59.4 Brak odpowiedniego odżywiania
Nie obejmuje:
 • niedożywienie (E40-E46)
 • nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe (Z72.4)
 • skutki głodu (T73.0)
Z59.5 Skrajna bieda
Z59.6 Niski dochód
Z59.7 Niewystarczające zabezpieczenie socjalne i wsparcie opieki społecznej
Z59.8 Inne problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi
Obejmuje:
 • Izolowane mieszkanie
 • Problemy z wierzycielami
 • Zajęcie obciążonej nieruchomości
Z59.9 Problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi, nieokreślone