XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Nie obejmuje:
  • niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną (Z58.6)
Z59.1 Złe warunki mieszkaniowe
Nie obejmuje:
  • problemy związane ze środowiskiem fizycznym (Z58.-)
Obejmuje:
  • Brak ogrzewania
  • Ciasnota
  • Niekorzystne otoczenie
  • Usterki techniczne w domu uniemożliwiające odpowiednią opiekę