XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
  • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y35-Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne
Y35 Interwencja prawna
Obejmuje:
  • obrażenia zadane przez przedstawicieli Policji lub innych służb, w tym żołnierzy na służbie, w trakcie aresztowania lub próby aresztowania osób łamiących prawo, tłumienia zamieszek, podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku publicznego oraz innych działań uznanych prawnie
Y36 Działania wojenne
Inne:
  • (Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu należy sklasyfikować przy użyciu kategorii Y36.8.)
Obejmuje:
  • urazy personelu wojskowego i osób cywilnych spowodowane działaniami wojennymi i powstańczymi