XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
  • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y10-Y34 Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze
Inne:
  • (Ten rozdział obejmuje przypadki, w których dostępne informacje nie pozwalają lekarzowi i prawnikowi na rozróżnienie pomiędzy wypadkiem, samouszkodzeniem i napaścią. Obejmuje on także samouszkodzenia, z wyjątkiem zatruć, jeżeli nie określono, czy były one wynikiem wypadku, czy zamierzonego uszkodzenia (X40-X49). Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią.)
  • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.