XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
Y10-Y34 Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze
Inne:
 • (Ten rozdział obejmuje przypadki, w których dostępne informacje nie pozwalają lekarzowi i prawnikowi na rozróżnienie pomiędzy wypadkiem, samouszkodzeniem i napaścią. Obejmuje on także samouszkodzenia, z wyjątkiem zatruć, jeżeli nie określono, czy były one wynikiem wypadku, czy zamierzonego uszkodzenia (X40-X49). Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią.)
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Y10 Zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
 • pochodne 4-aminofenolu
 • pochodne pirazolonu
 • salicylany
Y11 Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • barbiturany
 • imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
 • iminostilbeny
 • leki neuroleptyczne
 • leki pobudzające układu nerwowy
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki uspokajające
 • pochodne hydantoiny
 • związki metakwalonu
Y12 Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • heroina
 • kodeina
 • kokaina
 • lisergid [LSD]
 • meskalina
 • metadon
 • morfina
 • opium (alkaloidy)
 • pochodne Cannabis
Y13 Zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
 • leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
 • leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
 • leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]
Y14 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
 • gazy lecznicze
 • hormony i syntetyczne substytuty
 • leki działające na:układ krążenia
 • leki działające na:układ pokarmowy
 • leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
 • preparaty miejscowe
 • szczepionki
 • środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
 • środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
 • środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego
Y15 Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • alkohol:BNO
 • alkohol:butylowy [1-butanol]
 • alkohol:etylowy [etanol]
 • alkohol:izopropylowy [2-propanol]
 • alkohol:metylowy [metanol]
 • alkohol:propylowy [1-propanol]
 • oleje fuzlowe
Y16 Zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • benzen i jego homologi
 • benzyna (pochodne)
 • chlorofluorokarbony
 • czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
Y17 Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze
Nie obejmuje:
 • dymy i pary metali (Y19)
Obejmuje:
 • dwutlenek siarki
 • gaz komunalny
 • gaz spalinowy silnika
 • lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
 • tlenek węgla
 • tlenki azotu
Y18 Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze
Nie obejmuje:
 • rośliny jadalne i nawozy (Y19)
Obejmuje:
 • fumiganty
 • fungicydy
 • herbicydy
 • insektycydy
 • rodentycydy
 • środki ochrony drewna
Y19 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • farby i barwniki
 • kleje i środki klejące
 • metale, łącznie z ich dymami i parami
 • mydła i detergenty
 • rośliny jadalne i nawozy
 • trujące produkty spożywcze i rośliny
 • żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
Y20 Powierzenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
Y21 Zanurzenie i topienie, o nieokreślonym zamiarze
Y22 Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze
Y23 Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze
Y24 Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze
Y25 Kontakt z materiałem wybuchowym, o nieokreślonym zamiarze
Y26 Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze
Y27 Kontakt z parą wodną, gorącymi parami i gorącymi przedmiotami, o nieokreślonym zamiarze
Y28 Kontakt z ostrym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Y29 Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Y30 Upadek, skok i pchnięcie z wysokości, o nieokreślonym zamiarze
Obejmuje:
 • upadek ofiary z jednego poziomu na drugi, o nieokreślonym zamiarze
Y31 Upadek, położenie się lub wbiegnięcie przed poruszający się przedmiot, o nieokreślonym zamiarze
Y32 Rozbicie pojazdu mechanicznego, o nieokreślonym zamiarze
Y33 Inne określone zdarzenia, o nieokreślonym zamiarze
Y34 Nieokreślone zdarzenie, o nieokreślonym zamiarze