XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Inne:
  • (Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70-R94.)
Nie obejmuje:
  • badania związane z ciążą i rozrodem (Z30-Z36)
Z20-Z29 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi
Z30-Z39 Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem
Z40-Z54 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji
Inne:
  • (Kategorie Z40-Z54 są przeznaczone do określania przyczyny opieki nad pacjentami. Mogą one być używane w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni z powodu określonej choroby lub urazu i którzy korzystają z dalszego nadzoru profilaktycznego lub badań kontrolnych, a także w opiece nad rekonwalescentami lub kontynuowaniu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności, w celu wykluczenia pozostałości stanu chorobowego, w celu upewnienia się, czy nie doszło do nawrotu choroby lub zapobiegania nawrotom.)
Nie obejmuje:
  • badania kontrolne w celu nadzoru medycznego po leczeniu (Z08-Z09)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z80-Z99 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
Nie obejmuje:
  • badanie kontrolne (Z08-Z09)
  • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
  • przypadki, gdy podejrzenie uszkodzenia płodu jest przyczyną obserwacji lub podejmowania działań w czasie ciąży (O35.-)
  • przypadki, gdy wywiad medyczny lub rodzinny jest przyczyną wykonywania specjalnych badań przesiewowych lub innych badań lekarskich bądź dodatkowych (Z00-Z13)