XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
X60-X84 Zamierzone samouszkodzenie
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie lub zatrucie
 • samobójstwo (próba samobójcza)
X85-Y09 Napaść
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • obrażenia wskutek:działań wojennych (Y36.-)
 • obrażenia wskutek:interwencji prawnej (Y35.-)
Obejmuje:
 • obrażenia zadane przez inną osobę w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia, w dowolny sposób
 • zabójstwo
Y10-Y34 Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze
Inne:
 • (Ten rozdział obejmuje przypadki, w których dostępne informacje nie pozwalają lekarzowi i prawnikowi na rozróżnienie pomiędzy wypadkiem, samouszkodzeniem i napaścią. Obejmuje on także samouszkodzenia, z wyjątkiem zatruć, jeżeli nie określono, czy były one wynikiem wypadku, czy zamierzonego uszkodzenia (X40-X49). Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią.)
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Y35-Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne
Y40-Y84 Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
Nie obejmuje:
 • przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku (X40-X44)
Obejmuje:
 • błąd w opiece chirurgicznej i medycznej nad pacjentami
 • powikłania związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
 • właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek
 • zabiegi chirurgiczne i medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta oraz późnych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Y85-Y89 Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Kategorii Y85-Y89 należy używać do wskazania okoliczności i przyczyny zgonu, inwalidztwa lub niepełnosprawności w wyniku następstw lub „odległych skutków”, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Następstwa te obejmują stany określone jako takie, bądź występujące jako „odległy skutek”, rok lub więcej po początkowym zdarzeniu.)
Y90-Y98 Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej
Inne:
 • (Kategorii tych można używać w razie potrzeby w celu przekazania uzupełniających informacji na temat przyczyn zachorowań i zgonów. Nie należy stosować ich do kodowania chorobowości lub umieralności w oparciu o pojedynczy stan chorobowy.)